Název projektu: Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000502

V srpnu 2018 došlo k ukončení projektu na Rozšíření kapacit mateřské školy Jaselská. Zrealizovaný projekt řeší nedostatečnou kapacitu mateřské školy, kde docházelo dlouhodobě k vysokému počtu odmítnutí přihlašovaných dětí. Díky projektu došlo k navýšení kapacity MŠ Jaselská o 28 míst formou přístavby ke stávající budově mateřské školy. Zároveň došlo i k pořízení souvisejícího vnitřního vybavení nového pavilonu a součástí projektu byla i rekonstrukce stávající kuchyně a úpravy venkovních prostor stávající školní zahrady (osazení souvisejících herních prvků).

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.