V pondělí 1. listopadu v podvečer proběhlo v sálu kina veřejné setkání k úpravám ulic Ivana Olbrachta (části od Jiráskovy ulice po ulici Jana Švermy), Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice.

Za účasti vedení města, zástupců odboru investic a komunálního hospodářství městského úřadu, projektanta a moderátorky setkání se na 30 obyvatel dotčených ulic seznámilo s důvody pro rekonstrukci lokality a základními cíli proměny. Zástupci města dále shrnuli dosavadní postup, nastínili harmonogram prací a představili připomínky k prvotní verzi studie, kterou dostali obyvatelé lokality v létě do schránek. Projektant Jiří Šklíba poté představil podrobněji aktualizovanou verzi studie, která měla být jakýmsi kompromisem mezi požadavky technických předpisů či Dopravního inspektorátu Policie ČR (především bezpečnost a prostupnost lokality) a obyvateli lokality (především dostatek parkovacích míst, ale také zklidnění automobilové dopravy).

Základní principy proměny jsou následující:

  • V celé lokalitě bude zaveden dopravní režim „zóna 30 km/h s předností zprava“. Dojde ke snížení (či zpomalení) množství dešťových vod odváděných do jednotné kanalizace s využitím částečně vodopropustných chodníků a parkovacích stání. Vjezdy do objektů budou přes zkosený obrubník tak, aby se nemusela snižovat niveleta chodníku v každém vjezdu (aby na chodníku nevzniklo „vlnobití“). Chodníky jsou ve všech ulicích umístěny po obou stranách tak, aby byl umožněn pěší přístup do všech objektů. Uvnitř území vzniknou místa pro přecházení, na okrajích u křižovatek s frekventovanějšími ulicemi i přechody pro chodce.
  • V ulicích Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice je navržen jednosměrný provoz s možností pohybu cyklistů v protisměru. Vozovka bude mít šíři 4,5 metru, podélná parkovací stání 2 metry (umístění po pravé straně jízdy), chodníky 1,5-1,9 metru. Křižovatky těchto ulic budou vyvýšené.
  • V ulici Ivana Olbrachta zůstanou dva jízdní pruhy šíře 6 metrů s podélným parkovacím stáním šíře 2 metry (střídavě po obou stranách, aby bylo možno parkovat z obou směrů jízdy). Dojde ke směrovému vyosení vozovky, které povede ke zpomalení jízdy. Chodníky budou 1,8-2,3 metru široké.

V následující moderované diskuzi se ukázalo, že ne všichni jsou s návrhem spokojeni a někteří obyvatelé pociťují obavy z nedostatku parkování v ulicích. Projektant vysvětlil, že požadavek na často zmiňované dva parkovací pruhy v ulicích Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice, je problematický s ohledem na nedostatečnou šíři komunikace. Jediným možným řešením by bylo zrušit chodník po jedné straně komunikace. I pokud by s tímto řešením souhlasili obyvatelé přilehlých nemovitostí, mohla by takový záměr zhatit výše nákladů na přeložku elektrického vedení nebo názor již zmiňovaného dopravního inspektorátu. Jisté uklidnění přinesla informace, že co se šíře komunikace vč. parkovacího pruhu týče, nedochází v návrhu ke změně k horšímu, naopak se někde vozovka rozšiřuje. Díky jednosměrnému provozu tak bude možné nejen legálně zaparkovat po pravé straně jízdního pruhu, ale také zastavit na nezbytně nutnou dobu, např. pro vyložení věcí, i na levé straně a vozovka zůstane průjezdná. V diskuzi padly i dotazy na svod dešťových vod - primárně by si jej měli zajistit majitelé nemovitostí na vlastním pozemku. V nezbytných případech bude možné svod zaústit i do dešťové kanalizace. Proběhla také dohoda na zamezení průjezdu nákladních aut nad 7,5 tuny.

Na závěr měli občané možnost připomínkovat konkrétní záležitosti týkající se jejich nemovitostí, např. zakreslení či rozšíření vjezdu, přesun sloupu veřejného osvětlení apod. Na případné připomínky je čas i nadále a to do neděle 7. 11. 2021. Své připomínky směřujte k projektovému pracovníkovi města Ondřeji Šindelářovi (tel. 326 776 619, 720 070 039, e-mail: ondrej.sindelar@mnhradiste.cz, kancelář č. 209 – 2. patro radnice).

S materiály ze setkání se můžete seznámit zde:

Více informací o investiční akci naleznete na kartě investice: Rekonstrukce ulic Ivana Olbrachta, Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice

A jaký bude další postup? Po schválení finální verze studie (s výsledkem vás seznámíme na webu města) zpracuje pan Šklíba projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Získání stavebního povolení předpokládáme v průběhu roku 2022. V příštím roce by měl proběhnout také výběr zhotovitele stavby. Samotná rekonstrukce ulic je v plánu po etapách, pravděpodobně od roku 2023. Navazovat by měla na výměnu některých inženýrských sítí v lokalitě, se správci sítí bude další postup koordinován.