V souvislosti s možností zřízení vodovodní přípojky v rámci výše uvedené stavby sdělujeme vlastníkům nemovitostí v místních částech Dobrá Voda a Lhotice, uvažovaných pro připojení na veřejný vodovod, následující informace a pokyny:

Příprava stavby jako taková byla v prosinci loňského roku ukončena, stavební povolení na  stavbu vodovodu bylo vydáno  09.11.2015 a právní moci nabylo 12.12.2015. Již v prosinci 2014 byla uzavřena smlouva budoucí o nepeněžitém vkladu vodovodu do majetku budoucího provozovatele, společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., jejímž akcionářem je město. 

Dne 24.06.2016 jsme obdrželi od MZe sdělení o zařazení stavby do Seznamu akcí Programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, za účelem čerpání státní finanční podpory. 

Dne 14.11.2016 rada města usnesením č. 502 schválila zajištění projekce vodovodních přípojek plánovaných v rámci stavby vodovodu městem za cenu 1.950 Kč bez DPH (2.360 Kč vč. DPH), souhlasila s podáním žádosti o společný územní souhlas pro všechny přípojky a starostu pověřila podpisem příslušného dodatku smlouvy o dílo č. 13/2012 s autorem dokumentace vodovodu Ing. Čížkem z Vodohospodářské kanceláře Trutnov.  

Dne 11.01.2017 byla na stavbu vodovodu uzavřena smlouva o dílo s pardubickou stavební firmou Roman Hrdlička.

Oficiální zahájení stavby se předpokládá v březnu 2017 a dokončení stavby do konce téhož roku. 

Město tedy, na základě zplnomocnění vlastníků připojovaných nemovitostí, zajistí jedním projektantem dokumentaci pro územní souhlas všech přípojek včetně projednání s dotčenými orgány a s budoucím provozovatelem (VaK Mladá Boleslav a.s.) a požádá o územní souhlas pro všechny přípojky. Realizace přípojek bude prováděna na základě objednávek vlastníků nemovitostí zhotoviteli (tedy na účet vlastníka) a bude postupovat podle harmonogramu výstavby vodovodních řadů.

Výhodou tohoto způsobu je, že zpracovávat projekt vodovodní přípojky a projednávat ho s dotčenými orgány bude pouze jeden projektant hromadně. Pokud by si některý majitel nemovitosti chtěl zajistit vypracování projektu individuálně vč. zajištění vydání územního souhlasu, bude nucen si samostatně zajistit od dotčených orgánů souhlasná stanoviska, což je časově náročné a v konečném důsledku i nákladnější. Jako výhodná se předpokládá také možnost provedení přípojek jedním zhotovitelem (dodavatelem vodovodu – firmou Roman Hrdlička Pardubice) současně při výstavbě vodovodních řadů. Tento dodavatel bude mít k dispozici veškerá povolení k provádění prací, bude mít vytyčeny podzemní sítě, bude mít nainstalováno dopravní značení na komunikacích a po provedení výstavby vodovodu bude provádět plošnou opravu dotčených povrchů vozovek. Dodatečné individuální provádění přípojek po provedení oprav komunikací bude významně nákladnější a ten, kdo se pro dodatečné vybudování přípojky rozhodne, si bude muset zajistit veškerá povolení k takovéto činnosti, zejména projednání vstupu do komunikace. Domníváme se, že je velmi důležité, aby se vodovodní přípojky budovali pro jednotlivé vlastníky nemovitostí současně s výstavbou vodovodních řadů před definitivní opravou komunikace. Navržený způsob je sice pro město organizačně náročnější a nákladnější, ale jsme přesvědčení, že pro úspěšné dokončení stavby a zajištění zásobování občanů Dobré Vody a Lhotic kvalitní pitnou vodou je tento způsob výhodnější než individuální realizace přípojek.

Vyřizuje: Ing. Miloš Krůfa

Telefon: 326 776 720

V Mnichově Hradišti 17.03.2017

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vám pro další postup přípravy realizace přípojky doporučujeme následující kroky:

 • Předat městu plnou moc k zajištění zpracování projektu vodovodní přípojky a územního souhlasu, nejpozději do 31.03.2017.
  • V plné moci je třeba uvést všechny potřebné údaje a plná moc musí být podepsána všemi spoluvlastníky nemovitosti.
 • Do zahájení projektových prací na přípojkách si sám rozmyslet nevhodnější trasu vodovodní přípojky a umístění vodoměru (vodoměrná šachta nebo sklep).
  • Vodoměr se bude ve většině případů umisťovat do vodoměrné šachty umístěné do dvou metrů od hranice pozemku, pouze v případě, kdy do vzdálenosti 10,0 m od vodovodního řadu bude k dispozici sklep nebo obdobně vhodný a proti promrznutí chráněný prostor, bude možné vodoměr umístit zde.
 • Počítat v roce 2017 s finančními prostředky na realizaci přípojky vč. projektu.

  • Pro financování přípojek lze využít např. výhodnou půjčku z Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo Hradiště. Informace o ní získáte na městském úřadě u odboru FŠO nebo na webových stránkách města

  • Při splnění podmínek zákona o DPH je možné účtovat výstavbu přípojky pro bytové domy se sníženou sazbu DPH.

 • Během zpracování dokumentace přípojky je nutné úzce spolupracovat s projektantem, umožnit mu vstup do objektu a souhlasit se vstupem na vlastní pozemky v souvislosti s projektem vodovodní přípojky.

 • Na závěr projektové přípravy podepsat Žádost o zřízení vodovodní přípojky - přihláška k odběru vody a doručit jí provozovateli vodovodu.

  • Žádost Vám předloží k podpisu projektant přípojek Ing. Čížek v průběhu nebo na závěr zpracování projektu přípojky. Podepsanou žádost pak doručíte poštou nebo osobně na VaK Mladá Boleslav, a.s. Důležité je připomenout, že z důvodu zajištění kvality vody ve veřejném vodovodu, musí být fyzicky oddělen Váš současný zdroj vody, pokud jej budete dále využívat. Tato potrubí musí být rozpojena, osazení uzávěrů nebo klapek je nepřípustné!

 • Po vydání územního souhlasu uhradit v pokladně MěÚ Mnichovo Hradiště částku 2.360 Kč (vč. DPH) za zpracování dokumentace pro územní souhlas. Dokumentace přípojky Vám pak bude vydána u odboru IKH na základě potvrzení o zaplacení.

 • Ve spolupráci se zhotovitelem přípojky sestavit objednávku na provedení přípojky a objednávku zhotoviteli předat.

  • Doporučujeme, abyste si s pracovníky zhotovitele přípojky předem vyjasnili veškeré podrobnosti provádění prací a předem dohodli celkovou cenu díla.

 • Během realizace přípojky je opět nutné úzce spolupracovat se zhotovitelem, umožnit mu vstup do objektu a souhlasit se vstupem na vlastní pozemky v souvislosti s realizací prací na přípojce.

 • Po dokončení přípojky předat městu neprodleně Potvrzení o dokončení prací, které vám vystaví zhotovitel přípojky.

Při výstavbě vodovodních řadů a přípojek budou postupně prováděny tlakové zkoušky, proplachy a na závěr dezinfekce všech řadů spojená s kontrolou kvality vody v potrubí. Po kontrole kvality bude zahájena provozovatelem montáž vodoměrů, při které budete současně požádáni o uzavření smlouvy o dodávce pitné vody. Pitná voda do vodovodu Dobrá Voda, Lhotice bude dodávána ze skupinového vodovodu Mnichovo Hradiště z prameniště Sychrov, respektive vodojemu Horka, je podzemní a má výbornou kvalitu.

Časové údaje:

 • Zahájení a dokončení stavby: 03/2017do 10/2017 (dle klimatických podmínek)
 • Projekční práce na přípojkách: od 03/2017 do 08/2017
 • Kolaudace vodovodu: 11-12/2017 (okamžitě po dokončení stavby)
 • Předpokládaný odběr vody z veřejného vodovodu: 12/2017

Kontaktní údaje (podle povahy věci se během přípravy a stavby můžete obracet na tyto konkrétní osoby):

 • Ing. Jan Čížek - projekce přípojek, mobil: 604 236 194 e-mail:
 • Ing. Oldřich Makovička - technický dozor investora, mobil: 739 091 048 e-mail:
 • Ing. Miloš Krůfa - městský investor, mobil: 602 154 247 e-mail:
 • Roman Hrdlička - zhotovitel, mobil: 776 625 500 e-mail: , Ing. Martin Lang, mobil: 732 719 775 e-mail:
 • Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Provozní středisko Mnichovo Hradiště (zejména montáž vodoměrů):
 • Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Obchodní oddělení (při uzavírání smluv o dodávce vody):