Ve středu 31.08.2011 se ve Lhotické ulici uskutečnila od 17:30 koordinační  schůzka s občany. Pozvánku na ní obdrželi vlastníci nemovitostí, dosud nenapojených na stoku S3 /Lhotická/ a S1 v /5.května/.  Z dvacítky pozvaných se dostavilo 18 vlastníků. Schůzky se dále zúčastnili zástupci města a městského úřadu (Mgr. Bína a Ing. Krůfa), dodavatele firmy BAK Trutnov (Ing. Pilát), Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav a.s. (Ing. Žitný), technického dozoru investora firmy Realstav MB (Ing. Makovička, p. Bouma) a a zhotovitele soukromých částí přípojek - Stavebniny Svoboda (p. Svoboda).

Ing. Krůfa v úvodu představil přítomné a uvedl hlavní důvody schůzky, mezi které patří zejména opakující se dotazy obyvatel k vlastnímu provádění kanalizačních přípojek – otázka výběru šachet, dále problémy při provádění v trase kanalizace (vliv stávajících podzemních inženýrských sítí na změny hloubek stok), změny oproti dokumentaci pro územní souhlas, aktuální informace z kontrolních dnů (uvedení věcí na pravou míru - šířící se polopravdy), nespokojenost města s dosavadním průběhem realizace přípojek (město je investorem kanalizace a veřejných částí přípojek a má tudíž enormní zájem o připojení maxima nemovitostí), připomněl možnost půjčky na stavbu přípojky z Fondu rozvoje bydlení atd.

Se závěry kontrolního dne stavby konaného 23.08.2011 seznámil přítomné Mgr. Jiří Bína

  • město se zaváže k úhradě prokazatelných vícenákladů na soukromých částech domovních přípojek, pokud budou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi (změny projektu)
  • úpravy projektů přípojek bude řešit generální projektant v rámci realizační dokumentace nebo autorského dozoru
  • technický dozor investora povede kvalitní a aktuální přehled o stavu přípravy a realizaci jednotlivých domovních přípojek i na soukromých pozemcích
  • problematické přípojky budou řešeny na místě komisionálně, přičemž aktuálnost jednání vyhodnotí a jednání vyvolá technický dozor investora

Ing. Pilát přiblížil současný stav prací na stoce S3 a vysvětlil problematiku provádění protlaků pod komunikací.

Ing. Žitný ve svém příspěvku:

  • informoval přítomné o zkušenost z provozu kanalizací a o příslušných předpisech a normách, o výpočtu stočného při užívání studny (normová spotřeba na obyvatele)
  • apeloval na nutnost připojení domů na kanalizaci s ohledem na životní prostředí (pravidelné vyvážení jímek není ekonomičtější)
  • vysvětlil otázku rozdílů v průměrech revizních šachet na soukromých pozemcích (šachty o světlosti 800 mm jsou navrženy v případě napojení na stoku mimo šachty na hlavní stoce, šachty o světlosti 400 mm v případě napojení do šachty na hlavní stoce)
  • rozdíly v hloubkách potrubí před a za soukromou revizní šachtou lze řešit jednoduchým betonovým klínem vybetonovaným na dně šachty, není třeba provádět složité spadiště a hloubka potrubí od domu k revizní šachtě může zůstat zachována
  • doporučil použití betonových skruží nebo zděných šachet) namísto plastových šachet (je nutný správný výběr a kvalitní provedení).

Následovaly individuální dotazy občanů k jednotlivým zástupcům firem a na závěr p. Svoboda nabídl kapacity své firmy na provedení soukromých částí přípojek. Cenově jeho nabídka nepřekračuje ceník BAKu (ceník - viz příloha č. 3 Aktuální informace č. 1).

V 18:45 bylo jednání ukončeno.

Přílohy