Vážení občané a majitelé nemovitostí ve Veselé, v rámci další přípravy realizace stavby kanalizace dne proběhla ve středu 15.06.2011 ve spolupráci s OV Veselá druhá schůzka s vlastníky nemovitostí uvažovaných k připojení na kanalizační stoku S1 v rámci II. etapy prací (jedná se o nemovitosti v ulicích 5. května, Jabloňové a Na Návsi). Schůzka se konala za účasti místostarosty města a zástupců městského úřadu, dále zástupce stavební firmy BAK Trutnov a technického dozoru investora.

Účastníci schůzky byli v úvodu pomocí dataprojektoru seznámeni s historií a současným stavem příprav, definitivním technickým řešením, harmonogramem prací a dalšími informacemi k výstavbě. Dále byli seznámeni s ceníkem orientačních cen kanalizačních domovních přípojek a domovních revizních šachet společnosti BAK a na vzorovém výkresu přípojky byly vysvětleny a upřesněny technické pojmy.

V závěru schůzky byli přítomní seznámeni s doporučujícími kroky pro realizaci přípojek a pozváni na slavnostní zahájení stavby 23.06.2011.

Poznámka

Další podrobná informativní schůzka pro III. etapu výstavby kanalizace a přípojek proběhne podle harmonogramu stavby na přelomu roku 2011/2012 a vlastníci připojovaných nemovitostí na ní budou v dostatečném předstihu písemně pozváni.