Na úseku rozpočetnictví zajišťuje

Sestavení rozpočtu obce včetně změn rozpočtu, plnění rozpočtu, závěrečného účtu města.

Na úseku mzdového účetnictví zajišťuje

Zpracování mezd (a související agendy) pro zaměstnance města.

Na úseku daní a poplatků zajišťuje

  • Správu místních poplatků ze psů včetně vymáhání dlužných poplatků.
  • Správu místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich vymáhání.
  • Vymáhání ostatních pohledávek města (pokut, správních poplatků, pohledávek z obchodního styku a podobně).

Na úseku školství zajišťuje

Státní správu a samosprávu dle předpisů.

Na úseku půjček z fondu rozvoje bydlení

Zpracování agendy spojené s poskytnutím půjček.