Dvojice soukromých investičních záměrů z poslední doby, logistický VGP Park a skladová hala společnosti Kofola, kterým město vystavilo stopku, rozvířila debatu o potřebě regulace rozvojových zón v mnichovohradišťském katastru. Návrhy konkrétních řešení jak podobné projekty upravit, aby byly pro město přijatelné a minimalizoval se jejich negativní dopad na život ve městě a jeho okolí, mají být projednány do konce roku.

Už 2. května byl hledáním nástrojů regulace pověřen architekt města Jan Světlík. O měsíc později, 3. června, byla ustanovena pracovní skupina pro průmyslové zóny (ve složení Mgr. Ing. Zuzana Tomášová, architekt města MgA. Jan Světlík, Martin Bígl, MBA a Ing. arch. Veronika Šindlerová, do skupiny byl dálepřizván Ing. arch. Jan Sedlák a Mgr. Jindřich Felcman). Jejím úkolem je připravit návrh regulace rozvojové plochy VL82 v Haškově, která omezí její monofunkční využití a zabrání umístění rozsáhlých hal, jaké byly součástí návrhu diskutovaného VGP Parku (v tomto případě šlo až o 40 tisíc metrů čtverečních). Zadání ze strany města klade důraz na to, aby případný investor nezpůsobil mimořádný nárůst dopravy v okolí města, což by u logistického centra hrozilo, aby veškerou dopravu směřoval nejkratší cestou na městský obchvat, šetrně nakládal s dešťovou vodou a rovněž aby nezastavěl kompletní plochu – poloviční část pozemku by měla být osázena zelení.

Na základě závěrů, k nimž pracovní skupina dospěje, by následně měly být posouzeny i další rozvojové plochy ve městě a rozhodnuto, zda je nutné regulovat výstavbu i na nich, jakým způsobem a jakými nástroji. Skupina měla své návrhy zpracovat do konce září a podklady předat Janu Marešovi, pověřenému zastupiteli pro územní plán. V příštím vydání se tak již dočtete o tom, jak skupina navrhla regulovat výstavbu v územním plánu a jaká další doporučení má pro případné budoucí plánovací smlouvy. Veškeré podklady pro rozhodování mají být připravené v říjnu, následně se v městském kině 29. října od 17 hodin uskuteční setkání veřejnosti s odborníky, kde proběhne debata nad navrženými opatřeními. Zástupci veřejnosti dostanou možnost ptát se i sdělit své vlastní názory na tuto otázku.

Příprava regulací se bohužel promítá do příprav nového územího plánu, jehož dokončení se vzhledem k událostem posledních měsíců posouvá o zhruba čtyři až šest měsíců dál do budoucnosti. V zimě se každopádně očekává jeho opětovné veřejné projednávání, případné úpravy a následně schvalování zastupitelstvem. V případě, že by zastupitelé pro návrh nezvedli ruku napoprvé, musí připravit pokyny pro úpravy, což by s sebou mohlo přinést další veřejné projednávání. Vydání nového územního plánu tak lze očekávat ve druhé polovině roku 2020. Aktuální informace k tématu rozvojových ploch ve městě lze nalézt na specializovaném webu www. chranimehradiste.cz.