Vážení občané,

v druhé polovině minulého roku jste podpisem petice vyjádřili nesouhlas s výstavbou výškových domů v lokalitě tzv. Jihozápadního města. Po předložení petice jsme řádně odpověděli petičnímu výboru, proběhla veřejná schůzka, vznikla webová stránka, kde jsou materiály k lokalitě veřejně dostupné, a sešel jsem se osobně s petičním výborem. Jelikož je to nyní již více než půl roku od předložení petice, rád bych Vás seznámil s aktuálním vývojem situace kolem Jihozápadního města a představil Vám naše další plány s touto lokalitou.

Nejprve mi ale dovolte stručně shrnout historii plánování a příprav na výstavbu v Jihozápadním městě. Plány na výstavbu v této lokalitě se objevují již několik desítek let. Minimálně od roku 1995 zde byla územním plánem umožněna výstavba středněpodlažních a vysokopodlažních bytových domů. Ve fázi přípravy územních plánů města a jejich změn (od roku 1995 jich bylo celkem 8) měla veřejnost, vlastníci pozemků i dotčené orgány vždy možnost vznést své připomínky a námitky a ty musely být vypořádány. Souběžně probíhala také příprava na výstavbu – město scelilo směnami pozemků plochy v lokalitě B. Tato lokalita je celá v majetku města. Vzniklo několik architektonických studií, které navrhovaly podobu celého území.

Možnost stavby vysokých „paneláků“ byla z územního plánu postupem času úplně vyškrtnuta, z větší míry se ale také upustilo od zástavby rodinnými domy. Podle aktuálního návrhu územního plánu (z roku 2010) je zde navrženo středněpodlažní bydlení (což by mohlo znamenat výšku 3-6 pater). Dle návrhu nového územního plánu by však už měly převažovat domy do 4 podlaží. Přesně je zde navrženo: „Území řešit převážně bytovými domy typu městské zástavby (max. čtyřpodlažní) vytvářející uliční prostor. Centrální prostor architektonicky zvýraznit objekty o max. výšce šest podlaží. Výšku objektů směrem k zástavbě rodinných domů navrhnout s ohledem na jejich výšku.“

V nové části města by neměly chybět ani drobné služby a veřejná infrastruktura (rád bych zde viděl především novou školku). Budeme dbát na kvalitní urbanismus, veřejná prostranství a zelené plochy. Vzniknout by měl zelený pás s alejemi a cyklostezkou – propojení pro pěší a cyklisty od kruhové křižovatky u Lidlu až do obce Klášter (do roku 2020 bychom rádi vybudovali lávku přes Jizeru u Kofoly).

O konkrétních parametrech výstavby však ještě není rozhodnuto – nový územní plán je stále projednáván. Bohužel došlo ke zdržení, a tak se veřejné projednávání odsouvá. Předpokládaným termínem je říjen 2018. Schválení nového územního plánu lze očekávat v zimě 2018/2019. Vy jako obyvatelé města budete mít možnost se k návrhu územního plánu vyjádřit. Současně jsme, již před vzniklou peticí, do této lokality navrhli i regulační plán, což je taková pojistka, vlastně druhé veřejné jednání o přesnější podobě celé plochy. I do veřejného projednání regulačního plánu, které by mohlo proběhnout v druhé polovině roku 2019, budete moci jako občané zasáhnout. Všechny termíny jsou prosím předpokládané.

Následující obrázek zobrazuje současné majetkové poměry v lokalitě.

 

Rád bych dále v několika bodech reagoval na nejčastěji zmiňované obavy.

Obava: Zástavba v lokalitě bude příliš hustá, bude zde málo veřejného prostoru.

Odpověď: Zástavba bude navržena podle regulačního plánu, tedy dle urbanistického návrhu tak, aby zde byl dostatek zelených ploch a veřejných prostranství. Charakter zástavby umožní vybudování skutečného veřejného prostoru pro trávení volného času, nikoli jen prostoru pro automobily. V uplynulém desetiletí došlo ve městě především k zástavbě rodinnými domy, která zabrala přilehlou krajinu. To způsobilo řadu problémů, jako je neúměrný zábor půdy na počet obyvatel, vysoké náklady na údržbu nových chodníků a silnic, velké dopravní zatížení města nebo nedostatečné množství příjemných veřejných ploch, jako jsou náměstíčka, parky a jiná prostranství pro trávení volného času.

Obava: V důsledku zástavby dojde k neúnosnému dopravnímu zatížení lokality.

Odpověď: Takto rozsáhlá výstavba nebude povolena bez upraveného a nového napojení na silnici 268/II (silnice Klášter – připojení na dálnici). Napojení není jen na zastupitelstvu, radě či starostovi, ale určují ho podmínky územního plánu a především dopravní inspektorát, který jasně řekl, že bez dalšího připojení na silnici 268/II výstavbu nepovolí. Všechny strategické dokumenty také směřují k tomu, že se zde vybudují cesty pro pěší a cyklisty.

Obava: Sníží se kvalita života obyvatel. Dojde k poklesu cen nemovitostí.

Odpověď: Kvalitní urbanistická zástavba naopak umožní vybudování veřejných prostranství, zelených pásů či dopravního propojení lokality. Vznikne zde prostor pro drobné služby a občanskou vybavenost. V konečném důsledku by efekt výstavby na ceny stávajících nemovitostí měl být právě opačný.

Obava: Nová výstavba přinese skokový nárůst obyvatel a s tím spojené problémy.

Odpověď: Počet obyvatel města dlouhodobě stagnuje (kolísá mezi 8000-8500 obyvateli), celkově také populace postupně stárne. Pokud si dnes chcete koupit či pronajmout byt v našem městě, musíte mít velké štěstí, abyste vůbec nějaký sehnali. Není týdne, kdy bych nedostal dotaz, zda nevím o nějakém volném bytu. I byty ve vlastnictví města dlouhodobě nedostačují. Ceny bytů jsou současně velmi vysoké, protože je jich nedostatek. Pokud jich přibyde, dojde k poklesu ceny, nebo k její stagnaci. Pro všechny tyto důvody má smysl nové byty ve městě mít. Kolik nových občanů zde najde své bydlení, bude jasné až po stanovení regulačního plánu. Jde jen o to, rozvoj dobře zvládnout. Nárůst proto nebude skokový, ale postupný – Jihozápadní město nevznikne ze dne na den, bude to na roky.

Obava: Bydlení bude sloužit především agenturním zaměstnancům. Vzniknou ubytovny a v lokalitě bude méně bezpečno.

Odpověď: Naším cílem je podpořit výstavbu, která poskytne různě veliké byty vhodné pro rodiny a další obyvatele, kteří chtějí v lokalitě dlouhodobě bydlet.

Obava: Rodinné domy v ulici Akátová budou zastíněny vysokými domy.

Odpověď: Návrh územního plánu počítá s tím, že nová zástavba bude přizpůsobena výšce domů v ulici Akátová. Občané z této ulice budou moci vstoupit do veřejného jednání při regulačním plánu. Na pozemcích, které dnes vlastní město, zajistíme, aby při výstavbě vznikl buď zelený pás, nebo zahrady domů. Nedojde tak k nadměrnému pohledovému, hlukovému či světelnému zatížení stávajících obyvatel v Akátové ulici.

Obava: V zakončení ulice K Vořechu vzniknou příliš vysoké domy, které navazují přímo na zástavbu rodinných domů.

Odpověď: Zde jsme už mimo území, které patří městu – pozemky jsou ve vlastnictví firmy Stavokombinát. Dle původního návrhu zde měly vzniknout dva pětipatrové domy. Platný územní plán toto umožňuje a firma chtěla zažádat o územní rozhodnutí na výstavbu takových domů. Vstoupili jsme do jednání s majitelem firmy a nyní se podařilo vyjednat snížení budovy na přízemí + 3 patra. Požadovali jsme, aby stavba nebyla vůči budovám v ulici K Vořechu vyšší o více než 4 metry, na což firma nakonec přistoupila. Druhá budova, která už začíná utvářet novou ulici směrem k silnici 268/II, má zatím v návrhu 4 patra. To je výsledek neformálního vyjednávání. Město zde nemá nyní přímou „páku“. Může se již jen odvolávat ve stavebním řízení a stavbu protahovat. Až vlastník pozemku požádá o uzemní rozhodnutí/stavební povolení bude na stavebním úřadu, tedy na státním aparátu, aby posoudil umístění, povolení stavby a případné úpravy dle přání sousedů.

Obava: V průběhu výstavby může docházet k poškozování přilehlých nemovitostí.

Odpověď: Pokud k jakémukoli poškození nemovitostí či jiného majetku dojde, je povinností stavebníka škodu odstranit či nahradit.

Obava: Sníží se tlak vody ve stávajícím vodovodním řadu.

Odpověď: Tak rozsáhlá výstavba bude vyžadovat zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu – další připojení od ulice Víta Nejedlého. Zde podmínky stanovují Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Bez zkapacitnění vodovodu se celá lokalita rozhodně nezastaví.

A co nás v dohledné době čeká?

Na jedné straně je to veřejné projednání územního plánu.
Termín projednání a čas na připomínky zatím nebyl stanoven. Očekávali jsme, že bude vše připraveno na konec jara, ale došlo k prodlení. Budeme Vás včas informovat, ať již e-mailovou rozesílkou (pokud na Vás máme kontakt z posledního setkání), prostřednictvím webových a facebookových stránek města či v měsíčníku Kamelot. Také vznikne regulační plán, aby se veřejně projednala i přesná podoba nové čtvrti.

Do červnového zastupitelstva předkládám informaci o stavu této lokality a návrh dalšího postupu. Navrhuji, aby se s prodejem městských pozemků počkalo do vydání územního plánu. Pozemky by pak bylo možné prodat na výstavbu dle podmínek regulačního plánu. Do konce roku 2019 by moha být známá jasná představa o podobě výstavby a také to, kdo bude investorem nových bytových domů. Samotná výstavba v lokalitě B by mohla začít nejdříve od roku 2020. O prodeji i regulaci výstavby tedy rozhodne až další zastupitelstvo. Termíny však budou záviset na průběhu všech jednání.

Závěrem tedy konstatuji, že:

V lokalitě A se zatím stavět nebude. Minimálně do té doby, dokud se nevyřeší majetkové vztahy. Zatím zde žádnou takovouto aktivitu neregistrujeme.

V lokalitě B, kterou vlastní město, se bude stavět až po veřejném projednání regulačního plánu a po výběru investora. Nejdříve to bude možné v roce 2020, rozvoj bude postupný.

V lokalitě C se nyní plánuje výstavba 2 bytových domů na nároží ulice K Vořechu na pozemcích firmy Stavokombinát. Proběhla zde neformální jednání o podobě budov a čekáme na zahájení stavebního řízení. Vývoj této lokality dostane město pod kontrolu až po schválení nového územního plánu – dle předpokladu tuto zimu.

Aktuální informace zveřejňujeme na webové stránce www.mnhradiste.cz/jihozapadni-mesto.
V případě dotazů mne prosím kontaktujte na e-mailové adrese starosta@mnhradiste.cz.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.,  

starosta města