Dva průmyslové areály fungující ve městě v těsné blízkosti rodinných domů jsou dodnes předmětem několika stížností obyvatel města kvůli hlukovému znečištění. Jedná se o areály společnosti Kofola a firmy Prof Svar. Přestože obě firmy již přijaly opatření a zatížení svého okolí minimalizovaly, hladina hluku v jejich okolí stále ještě není zcela ideální.

Kofola začala zavádět opatření k omezení hluku v roce 2017 po sérii jednání se zástupci města a po veřejném setkání s obyvateli – z Černé silnice zmizely kromě právě nakládaných či vykládaných kamionů ostatní nákladní vozy, které zde dříve parkovaly, došlo k přesunu hlučných stacionárních zařízení a také k nahrazení nejhlučnější technologie. Obyvatelé Salabky pocítili zlepšení situace a také krajská hygienická stanice svým šetřením potvrdila, že úroveň hlučnosti je v zákonných mezích. Problém přetrvává v případě dvou domů naproti vjezdu do areálu, které byly dříve jeho součástí a dnes jsou v soukromém vlastnictví. Společnost plánuje umístit mezi tyto objekty a svůj areál protihlukovou stěnu. Majitelkám obou nemovitostí rovněž nabídla instalaci rekuperační jednotky, aby bylo možné domy větrat pasivně bez nutnosti otevírat okna a vystavovat se tak hluku. Na tomto řešení se však strany neshodly. Finální řešení přijdou zástupci společnosti představit radě města a následně také zastupitelstvu.

Protože stížnosti na hluk nezmizely zcela, provede město na vlastní náklady další měření hluku, jež bude realizováno v první půli roku.

V minulém roce Kofola město informovala o svém záměru rozšířit areál jižním směrem až k Černé silnici. Nyní firma reviduje návrh projektu dle komentáře architekta města. Město současně trvá na připojení areálu na silnici II/268. Revidovaný návrh pak má společnost představit na jednání zastupitelstva města. 

Komplikovanější situace je v případě firmy Prof Svar vyrábějící v Přestavlcké ulici tažná zařízení. Přestože i Prof Svar podnikl kroky k omezení hlučnosti (v roce 2016 zastřešil dříve otevřený dvůr, čímž odstínil hluk pocházející od kamionů či vysokozdvižných vozíků), stížnosti na hlučící technologická zařízení a práce na otevřených prostranstvích přetrvávají. Ani tady však hygienická stanice nezjistila při měření překračování limitů. V případě Prof Svaru však problém představuje noční směna, kterou zapovídá jedna z podmínek, jež jsou součástí kolaudačního rozhodnutí. Tuto nepovolenou třetí směnu řeší státní správa, tedy stavební úřad.

„Ze strany státu běží řízení, ale kýženého efektu se zatím docílit nepodařilo. Proto město žádá o řešení noční směny prostřednictvím další sankce. V této věci jsme již předali podnět na stavební úřad,“ uvádí starosta Ondřej Lochman.