Vláda České republiky rozhodla o zpřísnění dalších opatření, která mají za cíl zamezit komunitnímu šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2. Opatření jsou platná od půlnoci 28. října do 3. listopadu do 23:59 hodin. Upozorňujeme, že se předpokládá prodloužení nouzového stavu. Jaká nová omezení vchází v platnost? Zkrácený souhrn toho nejpodstatnějšího:

 • Zakazuje se volný pohyb osob na území ČR v době od 21 hodin do 4:59 hodin s výjimkou:
  • Cest do zaměstnání a cest zpět do místa svého bydliště,
  • Výkonu povolání a výkonu činnosti sloužících k zajištění veřejného pořádku či služby,
  • Neodkladných cest z důvodu ochrany zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
  • Venčení psů do 500 metrů od místa svého bydliště.
 • Zakazuje se volný pohyb na území ČR v době od 5 do 20:59 hodin s výjimkou:
  • Cest do zaměstnání a cest zpět do místa svého bydliště,
  • Výkonu povolání nebo výkonu činnosti sloužící k zajištění veřejného pořádku či služby,
  • Cest nutných k zajištění základních životních potřeb pro sebe, rodinu nebo druhou osobu, příp. v situaci, kdy jste dobrovolníkem nebo vykonáváte sousedskou výpomoc,
  • Cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně zajištění nezbytného doprovodu osob blízkých nebo zvířete pro veterinární péči,
  • Nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • Nutných cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí vč. doprovodu osob příbuzných či blízkých,
  • Cest do přírody, parků nebo vlastních rekreačních objektů,
  • Cest za účelem vycestování z České republiky,
  • Účasti na svatbě nebo pohřbu v počtu do 10 přítomných osob,
  • Cest za účelem návštěvy hřbitova.
 • Nařizuje se:
  • Omezení pohybu na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a nařizuje se pobyt na dobu nezbytně nutnou v místě svého bydliště s výše uvedenými výjimkami (v kompletním znění paragrafu v odstavci I. a II.),
  • Omezení kontaktu s jinými osobami,
  • Pobyt ve veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců či osob vykonávající totožnou zaměstnaneckou či podnikatelskou činnost, a s výjimkou dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách a školských zřízení při dodržení odstupu 2metrové vzdálenosti,
  • Využívat možnosti práce na dálku, pokud to zaměstnancům typ zaměstnání a situace umožňuje v místě svého bydliště.
 • Omezuje se:
  • Právo shromažďovací: shromáždění se může účastnit maximálně 100 osob po skupinkách 20 účastníků za podmínky dodržení odstupů ve vzdálenosti alespoň 2 metry, přičemž je každý účastník povinen nosit ochranu dýchacích cest, které brání šíření kapének.
 • Doporučuje se:
  • Zaměstnavatelům, aby podporovali dovolené a placená volna pro své zaměstnance a další obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a aby zaměstnavatelé omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
  • Zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (především při nákupech, v lékárnách, na úřadech a v dalších institucích a typech obchodů ad.),
  • Přednostně využívat možnosti bezhotovostní platby,
  • Omezit přímý kontakt se zákazníky.
 • Tímto usnesením se ruší usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1708, vyhlášené pod č. 424/2020 Sb.

Kompletní soupis opatření najdete na webu vlády anebo na webu města Mnichovo Hradiště v sekci COVID-19.

Informace o počtu nakažených osob v Mnichově Hradišti: https://www.kurzy.cz/koronavirus/mnichovo-hradiste-a-okoli

Údaje o počtu nakažených, vývoji a další důležité statistiky najdete na webu Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/