Revitalizace parku pod zámkem je rozpracováním nápadu vzešlého z participativního rozpočtu města Meloun pro Hradiště v roce 2021.

Relizace vítězného záměru „klášná-kašna“ byla s ohledem na vysokou památkovou a architektonickou hodnotu kašny i prostranství okolo ní započata zpracováním studie sadovnických úprav celého prostranství.

V rámci realizace projektu dojde k revitalizaci zeleně, vybudování pěšin a schodiště, doplnění mobiliáře. jednáme také o dočasné umělecké intervenci v kašně.

Harmonogram/etapizace

Realizace 1. etapy úprav do prosince 2023 (1,028 mil. Kč):

  • stavebně historický průzkum kašny, vytýčení Iinženýrských sítí;
  • kácení stromů a keřů, pěstební opatření a demolice stávajících objektů;
  • vybudování pěšin ze štěrkových trávníků v centrální části směrem ke kašně, zpevněná plocha z žulových kostek;
  • rekultivace parkového trávníku, výsadba luční směsi, výsadba stromů, půdokryvných růží a cibulovin v centrální části;
  • mobiliář v centrální části, dočasná umělecká intervence v kašně (tzv. land art).

Realizace dalších etap úprav letech 2024-2026 (cca 1,5 mil. Kč):

  • vybudování schodiště + parková úprava západní části prostranství vč. výsadby stromů;
  • vybudování mlatové cesty s novým mobiliářem v severní části prostranství vč. výsadby stromů;
  • údržba nové zeleně.