Předmětem obnovy jsou kamenné a kovové prvky na vnějším plášti hrobky, vitráž okna v jihovýchodním průčelí a okapový chodník. Navržené práce jsou poslední etapou restaurování exteriéru hrobky.

V průběhu restaurování budou konzervovány kamenné prvky a zmírněn estetický dopad krust. Povrch kamene bude očištěn, spáry zbaveny nevhodných výplní. Narušené části budou konsolidovány. Krusty budou redukovány tak, aby nebyla narušena přirozená patina kamene. Chybějící části budou doplněny umělým kamenem, spárování bude provedeno vápennou maltou s příměsí trasu. Nové doplňky budou barevně retušovány a exponovaná místa památky budou opatřena hydrofobizací.

Součástí obnovy bude oprava a doplnění kovových prvků hrobky. Dekorativní měděná šablona na hřebeni hlavní střechy bude obnovena dle dochovaných fragmentů originálu, měděné chrliče budou opraveny. Oplocení na severozápadní straně hrobky bude očištěno, ošetřeno a opatřeno nátěrem.

Vitráž v jihovýchodním průčelí bude demontována a restaurována v ateliéru. Dojde k obnovení okapového chodníku při patě severozápadního průčelí hrobky. Chodník bude nově proveden z kamenných desek, které budou uloženy do betonu a vyspádovány směrem od stavby.

Tato akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Harmonogram/etapizace

leden 2022: podání žádosti o dotaci
březen 2022: výběr dodavatele
červen-září 2022: obnova kamenných a kovových prvků hrobky, instalace vitráže okna, obnova okapového chodníku
říjen-listopad 2022: administrativní a finanční uzavření projektu