03. Pojmenování životní situace

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

04. Základní informace k životní situaci

Postup při ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení technického průkazu či osvědčení o registraci vozidla je stanoven zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu k vozidlu je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který má na území ČR

 • a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
 • b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o vydání dokladu náhradou za ztracený, poškozený, zničený či odcizený podává vlastník nebo provozovatel u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě zastoupení je nutné předložit plnou moc, která nemusí být úředně ověřena.

Vyřizují

Provozní hodiny pro veřejnost

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • a) „Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“,
 • b) doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR),
 • c) technický průkaz (pokud není ztracen nebo odcizen),
 • d) osvědčení o registraci vozidla (pokud není ztraceno nebo odcizeno),
 • e) v případě zastoupení plná moc,
 • f) Záznam Policie ČR, v případě, že bylo podáno hlášení o ztrátě nebo odcizení.

Poškozený doklad vlastník nebo provozovatel silničního vozidla odevzdá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu, formulář je k dispozici na odboru dopravy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 16 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • 100 Kč, vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu).

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání (vydání nového osvědčení o registraci vozidla: cca 20 min.; vydání technického průkazu: cca 45 minut), v komplikovaných případech se postupuje dle správního řádu, kde je lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • a) vydá žadateli nový technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • b) nové osvědčení o registraci vozidla zapíše do technického průkazu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

 

27. Popis byl naposledy aktualizován

07.05.2019