Vážená paní hejtmanko,

události posledních 12 dní ukázaly, že jsme v krizi. V tuto chvíli nemám na mysli pokračující pandemii nového koronaviru, nýbrž nepřipravenost státu na boj s ním, respektive jeho rezignaci na nejzákladnější ochranu obyvatelstva. Je absurdní, že v uplynulých dnech některé obce a města zcela převzaly odpovědnost a roli státu, a potažmo Středočeského kraje, suplovaly. Podotýkám, že ani nyní, celých 12 dní po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, nedostaly obce, a to ani ty s rozšířenou působností, ze strany státu či kraje hmotnou podporu, plán finanční podpory či alespoň základní metodickou podporu.

V nastalé situaci jsme zůstali zcela osamoceni.

Dovolte mi proto seznámit Vás se zkušeností, kterou jsme udělali v Mnichově Hradišti, jehož jsem starostou.

Bezprostředně po vyhlášení stavu nouze jsme svolali Krizový štáb ORP Mnichovo Hradiště a prioritizovali úkoly. Bezodkladně jsme kontaktovali místní firmy, které se zabývají šitím pracovních oděvů, a přesvědčili je, aby odložily své zakázky a začaly pro nás šít roušky, a to v maximálním možném objemu. Výzvu jsme směřovali rovněž mezi širokou veřejnost. Během jediného týdne jsme vyprodukovali více než deset tisíc roušek. Těmi jsme vybavili předně krizovou infrastrukturu (lékaři, zdravotníci, lékárníci, policisté, městská policie ad.) nejen v naší ORP, ale i jinde na Mladoboleslavsku, a později také další pracovníky a instituce (prodavačky, řidiče autobusů, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Okresní soud v Mladé Boleslavi, ČEZ Distribuce, Dobrovolnické centrum Mladá Boleslav ad.). A došlo i na distribuci bezmála sedmi tisíc roušek mezi veřejnost. Bohužel jsme pochopili, že stát ani kraj nebudou schopny náš region zásobit, a nám tak zbývá buď čekat, nebo své potřeby pokrýt po vlastní ose.

Protože naše ORP hraničí s Libereckým krajem, mohu posoudit fungování obou krajů v těchto mimořádně napjatých dnech. Níže připojuji své věcné připomínky.

Ochranné pomůcky a desinfekce

 • Reakce Středočeského kraje byla ve věci zajišťování ochranných pomůcek nedostatečně iniciativní. Čekat na řešení situace ze strany státu se ukázalo jako krátkozraké. Kromě rozdělení 7 655 roušek od správy hmotných rezerv kraj do dnešního dne nedokázal zajistit pro své občany jiné ochranné pomůcky. Jen pro porovnání, 1140 ušitých roušek, které bude od 23. března kraj rozdělovat, jsme dokázali v našem městě zajistit již 17. března. Liberecký kraj začal již v sobotu 14. března večer s Technickou univerzitou v Liberci a soukromými firmami řešit zahájení výroby roušek a v pondělí 16. března již koordinoval distribuci roušek ušitých dobrovolnými švadlenami.
 • Jako velmi nešťastný pokus o zajištění ochranných pomůcek vnímám snahu odboru sociálních služeb krajského úřadu domluvit s organizacemi působícími v sociální oblasti odkup jejich roušek. Některé z těchto organizací, které pečují o nejohroženější skupiny obyvatelstva, už v době, kdy na ně byl zaslán e-mail z kraje (18. března), trpěly obrovským nedostatkem roušek pro pečovatelky. Několik těchto organizací jsme sami vybavili rouškami vyrobenými v Mnichově Hradišti. Výzva, která šla z krajského úřadu na všechny organizace fungující v sociální oblasti, jen prohloubila míru frustrace, pocity nejistoty a nepochopení.
 • Veřejné prohlášení na adresu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, že má k dispozici veškeré vybavení, které ke své práci potřebuje, považuji za zcela kontraproduktivní. Zdravotníci ze záchranné služby jsou vždy v první linii a jejich zásobování ochrannými prostředky vázlo a stále vázne. Pomoc v podobě roušek z naší strany zdravotníci jednoznačně vítali - prostředky pasivní ochrany, tedy roušky pro pacienty, jim chyběly.
 • Informaci, zda můžeme počítat s centrální distribucí desinfekčních přípravků, jsme do dnešního dne nedostali. V Mnichově Hradišti jsme si po vlastní ose zajistili dostatek povrchové desinfekce, kterou jsme distribuovali také obcím v ORP, a nyní distribuujeme rovněž desinfekci na ruce. Liberecký kraj rozděloval desinfekci mezi své starosty, kteří ji dále přerozdělovali, o uplynulém víkendu.
 • Přestože Mnichovo Hradiště je obec s rozšířenou působností, dodnes nevíme, zda můžeme počítat s materiální podporou, popř. s jakou konkrétně, kdy a v jakém množství. A to, považte, ve stavu nouze, kdy je třeba jednat.

Čas

 • Rychlost je v krizovém řízení klíčová. Proto bylo v rozmezí od pátku 13., kdy vešla v platnost první série opatření, do pondělí 16. března třeba provést maximum úkonů. I pouhé zřízení krizové linky však trvalo ve středních Čechách o 72 hodin déle než na Liberecku.
 • Také srovnání dalších kroků, jejich rychlosti a efektivity vyznívá lépe pro Liberecký kraj. Podniknuté kroky a jejich načasování lze dohledat na facebookových profilech obou krajů či jejich představitelů.

Komunikace

 • Kromě závěrů Bezpečnostní rady státu z 10. března jsme až do dnešních dní neměli k dispozici žádné oficiální informace kromě těch zprostředkovaných médii. O řadě kroků nejsme informováni ani nadále. Tato výtka směřuje především k vládě, ale rovněž ke kraji, který má směrem k vládě daleko silnější pozici než jednotlivé obce.
 • Od Středočeského kraje jsme stále nedostali žádný přehled o předpokládané hmotné pomoci, který by nám umožnil prediktivně nakupovat dostatek ochranných pomůcek pro naše občany.
 • Za zcela frustrující považuji neschopnost informovat starosty o konkrétních případech nákazy v jejich obcích. Starostům byly odpírány informace jak o nakažených, tak o testovaných s negativním výsledkem. Neinformovaní starostové tak nemohli vyvracet fámy, které se objevovaly, a zároveň se o nakažených dozvídali neoficiální cestou. V Libereckém kraji hejtman o každém nakaženém informoval veřejnost, zveřejnil, v jaké oblasti se nakažený nachází, i jeho věk
 • Za oblast zdravotnictví a bezpečnosti by měl být za krajský úřad zodpovědný radní JUDr. Robert Bezděk, CSc. Z jeho strany jsem očekával věcné a konkrétní vyjádření k ZZS Středočeského kraje, situaci v krajských nemocnicích či zastavení výroby ve společnosti ŠKODA AUTO z pohledu bezpečnosti. Žádné odborné komentáře ke jmenovaným problematikám kraj neposkytl.
 • Zatímco Hlavní město Praha vydávalo zákaz vstupu do PID bez roušky či jiného zakrytí úst a nosu a oznamovalo přechod veřejné dopravy na prázdninový režim, Středočeský kraj vyčkával a reagoval až s výrazným zpožděním po čtyřech dnech.

Vážená paní hejtmanko, zcela chápu nezáviděníhodnou situaci, do níž Vás stát postavil. Kraje nechal „na holičkách“ stejně tak jako nás, starosty. Nečinnost ze strany státu však není překážkou jednaní v krizových situacích proaktivně a bez otálení, jak může doložit zmiňovaná zkušenost ze sousedního Liberecký kraj.

Věřím, že tato zpětná vazba povede k přijetí lepších opatření, která zajistí včasné bezpečí a ochrání zdraví občanů našeho kraje.

 

S pozdravem

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.

starosta

23.3.2020