V polovině července obdržel městský úřad v Mnichově Hradišti od odboru životního prostředí Krajského úřadu středočeského kraje oznámení o zahájené zjišťovacího řízení ve věci přístavby haly společnosti Kofola. Na základě výzvy k podání vyjádření jsme zaslali následující.

1.      Z hlediska přetrvávající nadlimitní hlukové zátěže a podmínek povolení provozu v rámci IPPC povolení trváme na tom, aby před zahájením jakékoliv nadzemní stavby bylo nejdříve vybudováno napojení areálu přímo ze silnice II/268.

2.      Doporučujeme zvážení vynětí ze ZPF půd první bonitní třídy, dle zákona by toto mělo být umožněno jen v případech, že případná výstavba přinese okolí a obyvatelstvu jiný dostatečný ekologický užitek a nebude mít na okolí negativní vliv. Případně vynětí ze ZPF podmínit podmínkou většího podílu zelně proti zastavěné ploše (koeficient zeleně 50-60 %).

Současně zastáváme názor, že záměr je nutné podle zákona dále posuzovat. Doporučujeme zaměření tohoto posouzení zejména na hlukovou zátěž vůči svému okolí (doprava, technologická zařízení) a z důvodu toho, že záměr zasahuje do záplavového území Jizery Q100, doporučujeme rovněž posoudit vliv případné zástavby na změnu záplavových poměrů.