V létě 2019 rezonovalo v Mnichově Hradišti téma logistických a výrobních hal. Tu dobu už zasedala pracovní skupina čítající urbanistku, architekty, právníka či zástupce místní výrobní společnosti a prověřovala smysluplnost navržených rozvojových ploch pro výrobu a skladování v rozpracovaném územním plánu. Výstupem z těchto jednání bylo doporučení na dílčí úpravu regulativů, tak aby bylo zabráněno nekontrolovatelnému růstu velkých halových komplexů.

A jak jsme na tom teď, na konci roku 2021? V lokalitě Haškov zatím nemáme informace o jakékoliv aktuálně plánované výstavbě. Z neoficiálních zdrojů pouze víme o záměru rozšíření skladovacích kapacit v rámci areálu LINPAC. V jiných částech města však zájem o stavbu hal je. Nejblíže výstavbě je asi rozšíření haly na trojnásobek skladovacích prostor společnosti sídlící v Hrnčířské ulici. Zde se město podalo námitku a následně se i odvolalo v rámci společného územního a stavebnímu řízení, kvůli současnému kapacitně nedostatečnému napojení skladovacího areálu. Požadavek města po investorovi je výstavba nového napojení u železniční trati a respektování zásad pro výstavbu.

Další hala, která už má své obrysy, sic prozatím na papíru, je dostavba skladovacích kapacit společnosti Kofola, které by měla navazovat na současný objekt investora. Tento záměr má několik pozitiv, jakožto napojení celého areálu přímo ze silnice II/268, čímž by došlo k vymístění dopravní a následné hlukové zátěže z Černé silnice, nebo samotné celkové snížení dopravní zátěže, kdy Kofola deponuje své výrobky dočasně na meziskladech v blízkém okolí a pak je k expedici převáží zpět do závodu. Mezi negativa nutno uvést stavbu na bonitně nejcennějších půdách nebo vliv na okolní faunu a mikroklima. Požadavkem města pro tento záměr haly o sedmnácti tisících metrech čtverečních je posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 100/2001 sb., respektování zásad pro výstavbu a realizace zelené střechy.

Stejně jako u výše zmíněných záměrů bude vedení města postupovat u dalších podobných záměrů, tedy vyžadovat plnění zásad výstavby v Mnichově Hradišti, naplňování podmínek územního plánu a snažit se přesvědčit investora, aby jeho záměr měl co nejmenší vliv na okolní životní prostředí a dopravní situaci.