Informace pro volební subjekty delegujících do okrskových volebních komisí

Dle § 18 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.


Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 13. 12. 2017 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání a to i v případě konání II. kola volby prezidenta republiky.

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 18 odst. 3) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky musí obsahovat:

jméno a příjmení delegovaného

datum narození delegovaného

adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem pol. strany nebo hnutí, anebo jméno občana, jehož kandidátní listina pro volbu prezidenta byla zaregistrována

podpis osoby oprávněné jednat jménem pol. strany nebo hnutí, anebo občana, jehož kandidátní listina pro volbu prezidenta byla zaregistrována


dalšími doporučenými údaji jsou:

telefonní číslo delegovaného

doručovací adresa delegovaného

email delegovaného

údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

1. ZASEDÁNÍ OVK:
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.


Termíny 1. zasedání OVK pro město Mnichovo Hradiště
19.12. 2017 ve 13:00 hod. pro OVK č. 1-11

Místo konání 1. zasedání OVK
Kino SATURN, Jana Švermy 897, Mnichovo Hradiště

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600,- Kč
Zapisovatel 1500,- Kč
Člen 1300,- Kč

V případě konání II. kola volby prezidenta se odměna za výkon funkce člena zvyšuje o 200 Kč.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.
Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2018 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.
V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK:
Bc. Marcela Dražilová, tel.: 326 776 730, mob.: 725 944 680,

e-mail: marcela.drazilova@mnhradiste.cz

vzor delegace

stanovení počtu členů OVK a sídel OVK