Městský úřad Mnichovo Hradiště je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva obcí:

Bílá Hlína, Boseň, Branžež, Březina, Dolní Krupá, Horní Bukovina, Chocnějovice, Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Koryta, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov, Neveklovice, Ptýrov, Rokytá, Sezemice, Strážiště, Žďár

REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN:

Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje Bc. Marcela Dražilvá, tel. 326 776 730, 725 944 680, e-mail: marcela.drazilova@mnhradiste.cz, kancelář č. 12, přízemí budovy radnice.

Kandidátní listiny mohou volební strany podat od 16. 7. 2018 do 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. 7. 2018 do 16:00 hodin.

Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu objednat telefonicky na výše uvedená telefonní čísla. Vyhnete se tak případnému čekání.

Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete v příloze tohoto článku.

DELEGACE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ:

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 5. 9. 2018 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.
Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 5. 9. 2018 do 16:00 hod.

Vzor delegace naleznete níže.
Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání.

SEZNAM/DELEGACE

Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 14c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů) buď osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem).

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení.

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

1. ZASEDÁNÍ OVK (včetně školení ČSÚ):
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Mnichovo Hradiště
11. 9. 2018 ve 13:00 hod. pro OVK č. 1-11


Místo konání 1. zasedání OVK
Kino SATURN, Jana Švermy 897, Mnichovo Hradiště

ODMĚNA ČLENA OVK:
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 2100 Kč
Zapisovatel 2000 Kč
Člen 1300 Kč

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v tytéž dny společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny v souladu s příslušnou vyhláškou poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

/data/soubory/2018/formular-kl.doc

/data/soubory/2018/formular-petice.doc

/data/soubory/2018/formular-prohlaseni-kandidata.doc

/data/soubory/2018/pocty-clenu-zastup-a-potr-pocet-podpisu.doc

/data/soubory/2018/vzor-delegace-ovk.doc