Jelikož vzhledem k rozsahu textové a grafické části opatření obecné povahy, kterým se vydává III. změna územního plánu obce Mnichovo Hradiště (dále jen „III. změna ÚPO MH“) není možné tuto písemnost v celém rozsahu vyvěsit na úřední desce a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, je v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyvěšeno a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněno toto oznámení.

III. změna ÚPO Mnichovo Hradiště