Od 1.1.2014 se řídí nakládání s nálezy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů nálezného. Pokud není možné z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. Pokud byla věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a pokud takový předpis není, postupuje, jako by byl nálezem.