Dopravce, který provozuje dopravu velkými vozidly, je povinen do 01.06.2013 požádat ŽÚ o změnu rozsahu předmětu podnikání.

K žádosti dokládá veškeré doklady jako nový žadatel o koncesi na silniční motorovou dopravu.

K žádosti o stanovisko k žádosti o změnu rozsahu předmětu podnikání se předkládá:

  • osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce – pro každý druh dopravy zvlášť
  • pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě (např. pracovní smlouva, jmenování ředitelem, manažerská smlouva, výpis z OR apod., dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti je brána jako nepřímá vazba) 
  • doklad prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti (stačí potvrzení  finanční způsobilosti pro r. 2012 vydané Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje)
  • doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení podle Článku 3 bod 1. písm. a) nařízení č. 1071/2009 (např. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)

Požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání pro živnostenské oprávnění Silniční motorová doprava může dopravce nejpozději do 31.5.2013.