Zveřejnění informace podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2016

 

typy kontroly

fyzické osoby

právnické osoby

celkem

protokoly

39

5

44

místní zjištění

12

0

12

zjištěná porušení

13

1

14

sankce

46500,- Kč

2500,- Kč

49000,- Kč

 

Kontrolní orgán: Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor správních činností a živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště

 

Druh a předmět provedených kontrol: Dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními dalších zvláštních právních předpisů, vztahujících se na živnostenské podnikání, včetně dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a dodržování vybraných povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontrolované osoby: Podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště. Celkem bylo za uvedené období provedeno 56 kontrol, z toho bylo 51 podnikajících fyzických osob a 5 podnikajících právnických osob.

 

Výsledky kontrol: Provedenými kontrolami bylo zjištěno porušení povinností uložených živnostenským zákonem celkem ve 14 případech (tj. 25 % provedených kontrol), za tato porušení bylo uloženo celkem 14 pokut v celkové výši 49000,- Kč. Nejčastější porušení bylo zjištěno u dodržování povinností dle § 17 odst. 3 živnostenského zákona neoznámením zahájení, popř. ukončení provozování živnosti v provozovně. Častým zjištěním bylo také neúplné označení živnostenské provozovny zákonem stanovenými údaji, kdy zejména chybělo jméno a příjmení podnikatele (obchodní firma nebo název právnické osoby) nebo identifikační číslo osoby; v případě provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, chybělo i jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny. Z provedených kontrol také vyplynulo, že podnikatelé provozující živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, neoznamují živnostenskému úřadu ve stanovené 15ti denní lhůtě ukončení výkonu jeho funkce a ustanovení nového odpovědného zástupce.

 

V Mnichově Hradišti dne 28.2.2017

 

Marcela Dražilová, vedoucí Odboru správních činností a živnostenský úřad