Informace o výsledku kontrol státního odborného dozoru v působnosti Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru dopravy, za rok 2015

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, v souladu s § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), sděluje, že v roce 2015 provedeny kontroly v oblastech:

Státní odborný dozor nad stanicemi měření emisí

Kontroly provedeny u 2 provozovatelů stanice technické kontroly. V rámci kontrol nebyla zjištěna porušení právních předpisů vztahujících se k provozování stanice měření emisí.

Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Kontroly provedeny u 6 provozovatelů autoškol. V rámci kontrol byly zjištěny nedostatky v řádném vedení zápisů do předepsaných dokladů. Provozovatelům autoškol bylo uloženo důsledně dodržovat příslušná ustanovení právních předpisů a vést řádně zápisy do předepsaných dokladů.

Státní odborný dozor v silniční dopravě ve věcech taxislužby

Kontroly provedeny u 2 dopravců provozujících taxislužbu a 2 řidičů taxislužby. U obou dopravců provozujících taxislužbu a jednoho řidiče taxislužby bylo zjištěno porušení právních předpisů vztahující se k provozování taxislužby a poskytování služeb taxislužby, kdy tato zjištění vedla k zahájení sankčního řízení proti daným osobám.