Představený záměr společnosti VGP vybudovat v haškovské průmyslové zóně rozsáhlý logistický park, který investor stáhl, přinesl jedno velké pozitivum – otevřel veřejnou debatu o možnostech regulace výstavby v rozvojových zónách v katastru města. Hledáním způsobů jak necitlivou výstavbu ve městě do budoucna regulovat byl pověřen architekt města, stejným tématem se zabývá rovněž pracovní skupina. Výsledky jejich práce mají být připraveny k dalšímu projednávání začátkem prosince.

Tématem regulace výstavby na soukromých pozemích se rada města zabývá od začátku letošního roku. Případ plánovaného VGP Parku totiž ukázal, že ačkoliv nový územní plán města pořizovaný v letech 2012-2014 a detailně projednávaný ve výboru zastupitelstva pro územní plán v letech 2015-2018 doznal během tohoto procesu úprav, stále není dostatečným nástrojem regulace.

Z rozhodnutí rady města tak byla 1. únoru na webových stránkách města v záložce „Komunikace s občany“ spuštěna sekce „Průmyslová zóna“, kde lze nalézt aktuální informace o vývoji v této věci. Architekt města MgA. Jan Světlík byl starostou a místostarostou 2. května pověřen, aby našel možné způsoby, jak regulovat výstavbu na rozvojové ploše VL82 (P57Z) v Haškově i na dalších podobných plochách ve městě. 3 června byla zřízena pracovní skupina pro průmyslové zóny (ve složení Mgr. Ing. Zuzana Tomášová, architekt města MgA. Jan Světlík; Martin Bígl, MBA a Ing. arch. Veronika Šindlerová, do skupiny byl dále přizván Ing. arch. Jan Sedlák a Mgr. Jindřich Felcman). Architekt města téma rovněž konzultoval s dopravním inženýrem. Od 16. srpna běží webové stránky www.chranimehradiste věnované právě tématu možného využití městských rozvojových ploch.

Úkolem pracovní skupiny je nyní připravit návrh regulace plochy VL82, která omezí její monofunkční využití a zabrání umístění rozsáhlých hal. Město hodlá v tomto ohledu klást důraz zejména na to, aby případný investor nezpůsobil mimořádný nárůst dopravy v okolí města, což by u logistického centra hrozilo, aby veškerou dopravu směřoval nejkratší cestou na městský obchvat, šetrně nakládal s dešťovou vodou a rovněž aby nezastavěl kompletní plochu – nadpoloviční část pozemku by měla být osázena zelení. Tyto principy má pracovní skupina následně analogicky aplikovat i na další rozvojové plochy ve městě. To, že je to žádoucí, dokládá poslední záměr společnosti Kofola, jež by ráda rozšířila svůj výrobní závod.

Skupina má návrhy regulace vypracovat k 30. září, pověřený zastupitel pro územní plán následně zvolí tu nejvhodnější. Zatím je otázkou, zda bude regulace zavedena do praxe úpravou návrhu územního plánu či doporučeními pro případné plánovací smlouvy. Diskuze bude vedena i o dalších rozvojových plochách a o tom, zda je nutné přísněji regulovat i je, nebo zda je regulace v současném návrhu nového územního plánu již dostatečná. Všechny výstupy mají být připraveny do 9. prosince 2019.

Aktuálně probíhající debata přímo ovlivňuje finalizaci nového územního plánu. Jeho dokončení se v čase posunulo o zhruba čtyři až šest měsíců dál do budoucnosti. V zimě se očekává jeho opětovné veřejné projednávání, případné úpravy a následně schvalování zastupitelstvem. V případě, že by zastupitelé pro návrh nezvedli ruku napoprvé, musí připravit pokyny pro úpravy, což by s sebou mohlo přinést rovněž ještě další veřejné projednávání. Vydání nového územního plánu tak lze očekávat ve druhé polovině roku 2020.