Rada města se na svém dnešním mimořádném zasedání zabývala záměrem společnosti Kofola a.s., z 22. července 2019, postavit příjezdovou komunikaci a halu na pozemku katastrální číslo: 2639/22 a přilehlých pozemcích ve stávajícím územním plánu plocha: P1.6 (K114). Radní se záměrem společnosti Kofola nesouhlasí. „Nelíbí se nám velikost zamýšleného projektu, to, že nepřinese snížení hluku v okolí areálu, ani to, že kvůli němu má být zastavěna ta nejcennější zemědělská půda.“ shrnul postoj rady starosta Ondřej Lochman. Rada proto přijala usnesení, že nesouhlasí s předloženým záměrem "příjezd a výstavba nové skladové haly včetně parkovišť závodu Kofola Mnichovo Hradiště" a stojí za vyjádřením architekta města s tím, že požaduje, aby záměr k akci respektoval požadavky architekta města.“

Rada rovněž nesouhlasí s prodejem částí pozemků města, které Kofola pro svůj záměr potřebuje, a přijala usnesení, jímž zastupitelstvu nedoporučuje prodej těchto pozemků schválit. Negativní postoj k záměru Kofoly vyjádřila dnes již před zasedáním Rady také Komise správy majetku a rozvoje města.

Město bude usilovat o to, aby firma od svého záměru upustila nebo jej významně revidovala. „Pokud by Kofola chtěla rozšířit areál o novou halu, budeme požadovat, aby ke svému areálu vybudovala nové dopravní napojení přímo ze silnice 268. Rozhodně nepřipustíme další hlukové a dopravní zatížení Černé silnice a rezidenční oblasti ulic Na Salabce, Sukova a Nezvalova,“ řekl místostarosta Jan Mareš.

Kromě dopravního napojení se městu nelíbí ani velikost navržené haly. „Zásady územního rozvoje Středočeského kraje požadují při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v minimální hodnotě 40 %. Při umísťování zástavby na vysoce bonitních půdách Zásady doporučují zvážit požadavek na ještě vyšší koeficient zeleně. Stávající návrh Kofoly přitom nesplňuje ani Zásadami požadované minimum 40 %,“ vysvětluje architekt města MgA. Jan Světlík.

„V první fázi se pokusíme dosáhnout toho, aby ta část pozemku, která spadá pod nejvyšší ochranu zemědělského půdního fondu, nebyla z této ochrany vyjmuta. Pokud by nám kraj nevyhověl, budeme s Kofolou jednat, abychom dosáhli toho, že výstavbou nové haly se podmínky pro obyvatele okolních ulic nezhorší, ale naopak zlepší. Tedy že se významně sníží jak dopravní zátěž, tak hluk z areálu Kofoly. Máme řadu nástrojů, jak necitlivé záměry investorů ve svém katastru účinně korigovat, což se ostatně nedávno ukázalo při jednáních o takzvaném VGP Parku,“ shrnul postoj radnice starosta Ondřej Lochman.