Ve středu 13. listopadu, dva týdny po debatě v městském kině, znovu zasedla pracovní skupina, jejímž úkolem byla revize regulací výstavby v rozvojových zónách města. Tématem nebyl tentokrát pouze Haškov a okolí Kofoly, ale především další významné rozvojové plochy.

Členové pracovní skupiny vyhodnocovali rizika spojená s rozvojem hoškovického letiště, další výstavbou mezi Hněvousicemi 
a zámkem, rozvojem v okolí Přestavlcké a Hrnčířské ulice a došlo i na další místo v Haškově – bývalé odkalovací nádrže zdejšího, dnes již zaniklého, cukrovaru. Závěry skupiny prezentoval na prosincovém jednání zastupitelstva architekt města Jan Světlík. Překotný rozvoj haškovské průmyslové zóny by měl být regulován, jak zaznělo již na setkání v kině, především požadavkem na vyšší koeficient zeleně vyžadovaný v celém tomto území na základě Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. To má potenciálního investora společně s nově navrženým komunikačním křížem donutit upustit od projektování mimořádně velkých staveb a přimět jej k jejich zmenšení a rozdělení na více menších budov. Předmětem návrhu je rovněž úprava využitelnosti území nejen pro logistiku, ale také pro výrobu, služby a dokonce je zde navržen i pás pro soukromé zahrádky. 

Co se týče letiště, pracovní skupina navrhuje, aby v textové části nového územního plánu bylo formulováno, že podmínkou pro rozšiřování zástavby není jen zpracování regulačního plánu s obchvatem, ale i jeho realizace, a to až k nájezdu na dálnici, a uvedení celé této nákladné dopravní stavby do provozu. Tento způsob regulace je relevantní i pro další rozšiřování průmyslových ploch mezi dnešní provozovnou firmy PROF SVAR a železniční tratí.

Výstavbu za zámkem navrhuje pracovní skupina podrobit širší diskuzi, zda má být zastavění plochy podmíněno vybudováním propojky mezi parkovištěm u zámku a obytnou zónou a rovněž zpracováním regulačního plánu pro celou tuto lokalitu. Protože se jedná o plochu, která je v platném uzemním plánu vedena jako území určené pro zemědělské využití, bylo také navrženo, aby toto území zůstalo rezervou a zástavba byla umožněna až v momentě, kdy bude předmětem širší dohody. V případě areálu Kofoly by mělo být zásadním požadavkem ze strany města přesunutí veškeré dopravní obsluhy na druhou stranu areálu, tedy na stranu vzdálenější od bytové zástavby, a napojení areálu na silnici II/268. Samozřejmostí již je vnímáno dodržení koeficientu 40 procent zeleně v celé ploše. 

Závěry, k nimž pracovní skupina dospěla, projednala na začátku prosince rada města. Zastupitelstvo města návrhy regulací vzalo na vědomí a doporučilo místostarostovi, aby jako pověřený zastupitel pro územní plán zajistil jejich promítnutí do připravovaného nového územního plánu.