Ve středu 13. listopadu, dva týdny po veřejné debatě v městském kině, znovu zasedla pracovní skupina, jejímž úkolem bylo projednání návrhu regulací výstavby v průmyslových a rozvojových zónách města. Tématem nebyl tentokrát pouze Haškov a okolí Kofoly, ale především další významné rozvojové plochy.

Členové pracovní skupiny vyhodnocovali rizika spojená s rozvojem hoškovického letiště, další výstavbou mezi Hněvousicemi a zámkem, rozvojem v okolí Přestavlcké a Hrnčířské ulice a došlo i na další místo v Haškově – bývalé odkalovací nádrže zdejšího, dnes již zaniklého, cukrovaru.

Snahám o předimenzovanou výstavbu v haškovské průmyslové zóně zabrání, jak zaznělo již na setkání v kině, především požadavek na vyšší koeficient zeleně vyžadovaný v celém tomto území na základě Zásad územního rozvoje Středočeskéhokraje. To má potenciálního investora společně s nově navrženým komunikačním křížem donutit upustit od projektování mimořádně velkých staveb a přimět jej k jejich zmenšení a rozdělení na více menších budov. Předmětem návrhu je rovněž úprava využitelnosti území nejen pro logistiku, ale také pro výrobu, služby a dokonce je zde navržen i pás pro soukromé zahrádky.

Co se týče letiště, pracovní skupina navrhuje, aby v textové části nového územního plánu bylo jasně formulováno, že podmínkou pro rozšiřování zástavby není jen zpracování regulačního plánu s obchvatem, ale i jeho samotná realizace, a to až k nájezdu na dálnici, a uvedení celé této nákladné dopravní stavby do provozu. Tento způsob regulace je relevantní i pro další rozšiřování průmyslových ploch mezi dnešní provozovnou firmy PROF SVAR a železniční tratí.

Výstavbu za zámkem navrhuje pracovní skupina podrobit širší diskuzi, zda má být zastavění plochy podmíněno vybudováním propojky mezi parkovištěm u zámku a obytnou zónou a rovněž zpracováním regulačního plánu pro celou tuto lokalitu. Protože se jedná o plochu, která je v platném uzemním plánu vedena jako území určené pro zemědělské využití, bylo také navrženo, aby toto území zůstalo rezervou a zástavba byla umožněna až v momentě, kdy bude předmětem širší dohody.

V případě areálu Kofoly by mělo být zásadním požadavkem ze strany města přesunutí veškeré dopravní obsluhy na druhou stranu areálu, tedy na stranu vzdálenější od bytové zástavby. Samozřejmostí již je vnímáno dodržení koeficientu 40 procent zeleně v celé ploše.

Závěry, k nimž pracovní skupina dospěla, bude příští týden místostarosta Jan Mareš, který je zároveň určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu, prezentovat radě města. „V minulosti jsme sice prokázali, že radnice dokáže zabránit necitlivé výstavbě v rozvojových zónách. Systematické a transparentní řešení, jakým podle mě návrh nové regulace je, nám ale tuhle práci usnadní,“ komentuje Mareš.

Se závěry bude 9. prosince seznámeno zastupitelstvo na svém posledním letošním zasedání.