Již desítky let je známým faktem, že v Haškově se nacházejí archeologické pozůstatky. Tento fakt je doložen i v platném územním plánu města, který upozorňuje na nutnost archeologického průzkumu v případě jakékoliv stavební činnosti. Naleziště je v územním plánu také vyznačeno. 

Na začátku prosince byl panem Miroslavem Bobkem adresován vedení radnice dopis věnující se archeologickým nálezům v této lokalitě. Další prověření místa, které je vzhledem k probíhající debatě o budoucnosti haškovské průmyslové zóny a využití zdejší rozvojové plochy v centru veřejného zájmu, vítáme. Proto jsme obratem kontaktovali pracovníky Muzea Mladoboleslavska s žádostí o vyjádření.

Paní Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, nám bylo také sděleno, že dle zákona je při jakékoliv činnosti v dotčeném místě nezbytné dodržení podmínek §22 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění, tedy „oznámit záměr stavební či jiné činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu“. Ředitelka ale v dopise také konstatuje: „Archeologická lokalita Haškov je velmi významná pro lokální historii osídlení katastru města Mnichovo Hradiště, nemá však nadregionální vědecký význam.“ 

V průběhu ledna a února hodláme požádáme zástupce odborných organizací o detailnější vyjádření. Texty k tomuto tématu poté zájemci naleznou jak na webu města, tak na webu www.chranimehradiste.cz, který poskytuje informace k rozvojovým zónám Mnichova Hradiště.

Ondřej Lochman, starosta města

 

K otázce archeologického naleziště v Haškově se v lednovém vydání Kamelotu vyjádřil rovněž mnichovohradišťský rodák Miroslav Bobek. V únorovém vydání se této otázce věnoval Petr Jenč z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Svůj komentář k této otázce zaslala také Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.