Pozemky budou k prodeji či dlouhodobému pronájmu (bude specifikováno) na základě obchodní veřejné soutěže. Hlavními parametry soutěže bude zpracování urbanistické koncepce celého rozvojového území Jihozápadního města a nabídnutá cena za pozemky v lokalitě B. Na základě dodaných podkladů se s vítězem dohodneme na regulaci výstavby (územní studie, regulační plán nebo smlouva, popř. prodej připravených pozemků).

 

Rozvojová plocha Jihozápadní město - Mnichovo Hradiště

V jihozápadní části města Mnichovo Hradiště se nachází kompaktní území o rozloze cca 19ha, určené k městské, převážně bytové, zástavbě. Území se skládá ze čtyř specifických částí, jejichž zástavbu je možné řešit samostatně. Nezbytnou úvodní podmínkou je však celková koncepce území, zahrnující zejména: stanovení charakteru zástavby s ohledem na bezprostřední návaznost stávající struktury města, návrh uliční a cestní sítě i krajinné a městské zeleně dotvářející plnohodnotnou městskou část.

ortofotomapa, 1:10 000

 

Členění území a vlastnické vztahy

V návaznosti na stávající strukturu zástavby, infrastrukturu a majetkové vztahy je území členěno do čtyř částí. Všechny se nacházejí v obci a katastrálním území Mnichovo Hradiště.

ortofotomapa a výřez katastrální mapy, 1:5 000

A: SALABKA

parc. č. výměra (v m2) vlastník
2627/161 752 město MH
2627/162 7.681 město MH
2627/165 6.080 soukromé osoby
2627/166 1.112 soukromé osoby
2627/169 2.468 soukromá osoba
2628/89 11.683 město MH
2627/1 11.675 soukromá osoba
2627/163 9.776 město MH
2627/164 5.442 soukromé osoby
2627/167 9.304 město MH
2627/168 367 město MH
2627/170 8.651 soukromé osoby
2627/143 941 město MH
2707/1 713 město MH
2659 1.347 město MH
1992/26 3.503 město MH
1992/26 632 soukromá osoba

B: V CESTKÁCH

parc. č. výměra (v m2) vlastník
1992/95 49.218 město MH
1992/188 11.232 město MH

C: K VOŘECHU

parc. č. výměra (v m2) vlastník
1992/198 347 město MH
1992/199 1.094 město MH
1992/202 3.056 soukromé osoby
1992/1 5.454 soukromá osoba
1992/200 104 soukromá firma
1992/201 1.891 soukromá firma
1992/203 1.026 město MH
1992/209 251 soukromá osoba
1992/210 3.832 soukromá osoba
1992/207 2.263 město MH
1992/204 3.342 město MH
1992/205 1.138 město MH
1992/208 4.343 soukromá osoba
1993/1 6.528 soukromá osoba
1992/117 669 soukromá firma
1992/116 661 soukromá firma
1992/115 630 soukromá firma
1992/114 522 soukromá firma

D: V NÁJEZDU

parc. č. výměra (v m2) vlastník
1992/213 590 soukromá osoba
1992/214 1.432 město MH
1992/215 1.937 město MH
1992/79 4.126 soukromá osoba

 

Platný územní plán

výřez z platného územního plánu - změna č.4 (2010), 1:5 000

A: SALABKA
B 52Z / Čisté bydlení městského typu nízkopodlažní individuální
P 69Z / zóna komerční občanské vybavenosti
P1.5 (III. změna) / čisté bydlení městského typu středněpodlažní hromadné (bytové domy)
Z.IV.12 (IV. změna) / OV Nekomerční občanská vybavenost

B: V CESTKÁCH
Z.IV.11b (IV. změna) / B Čisté bydlení městského typu středněpodlažní hromadné

Lokalitu je nutné řešit studií podrobnějšího řešení území jako celek z důvodu společného řešení komunikací, veřejné infrastruktury a protihlukových opatření. Výstavba v lokalitě je podmíněna zpracováním hlukové studie.

C: K VOŘECHU
Z.IV.11a (IV. změna) / B Čisté bydlení městského typu středněpodlažní hromadné
Z.IV.10 (IV. změna) / P Zóna komerční občanské vybavenosti

Lokalitu je nutné řešit studií podrobnějšího řešení území spolu s lokalitou IV. změny Z.IV.10 jako celek z důvodu společného řešení komunikací, technické infrastruktury a potřeby stanovení postupu zástavby území (etapy). Výstavba v lokalitě je podmíněna zpracováním hlukové studie.

D: V NÁJEZDU
Z.IV.8 (IV. změna) / P Zóna komerční občanské vybavenosti

Výstavba v lokalitě je podmíněna zpracováním hlukové studie.

 

Infrastruktura a limity

  • kapacita a požadavky na výstavbu veřejné infrastruktury byly předběžně projednány se správci / majiteli sítí
  • napojení pozemků na stávající sítě je možné
  • konkrétní podmínky a požadavky budou stanoveny na základě konkrétního záměru výstavby a požadovaných kapacit sítí
  • v případě zájmu o konzultace poskytne kontakty na majitele / správce sítí Ondřej Šindelář, ondrej.sindelar@mnhradiste.cz , +420 720 070 039
  • přílohy: vyjádření Eltro Šťastný, vyjádření ČEZ Distribuce

výřez z ÚAP - limity, aktualizace 2016, 1:5 000

Podmínky a předpoklady řešení území

výřez z ÚAP - problémy, aktualizace 2016, doplněné problémy k řešení, 1:5 000

Podmínky formulované platným Územním plánem:
Pro plochy B, C, D: Podmínka zpracování hlukové studie.

Předpoklad řešení:
Podél komunikace 268/II vytvořit komponovaný zelený pás - lineární park pro každodenní rekreaci a krajinné propojení (viz kapitola POŽADOVANÉ VAZBY tohoto dokumentu).

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Urbanistické řešení jihozápadního města je přímo závislé na způsobu napojení nové struktury na stávající komunikace. Všechny předpokládané úpravy je nutné projednat s DO.

1: napojení ulice Na Úvoze na 268/II
Úprava stávající křižovatky s ohledem na navrhované intenzity.

2: napojení ulice V Cestkách na 268/II
Po předběžné konzultaci se (v první fázi rozvoje území) napojení ulice v Cestkách na 268/II nepředpokládá, z důvodů blízkosti sousedních křižovatek.

3: úprava stávajícího sjezdu z 268/II
Předpokládá se redukce dopravní plochy na nezbytné minimum ve prospěch příčné pěší a cyklo prostupnosti, případně vytvoření horního napojení plochy D: V NÁJEZDU

4: napojení plochy D: V NÁJEZDU z okružní křižovatky

 

Požadované vazby

Důležitým prvkem území z hlediska širších urbanistických a krajinných vazeb je zachování, resp. vytvoření zeleného pásu podél komunikace 268/II. Tento zelený pás by měl být navržen jako lineární (přírodě blízký a na údržbu nenáročný) park pro každodenní rekreaci. Vytvoření této jihozápadní vazby propojí kultivovaným a pobytově atraktivním způsobem doposud nespojité části města a vytvoří tak novou hodnotu pro jeho stávající i nové obyvatele.

Součástí tohoto prostoru by měl být chráněný prostor pro cyklodopravu. Další požadavky na řešení pěší a cyklodopravy vyplývají z Územní studie veřejných prostranství Mnichova Hradiště a jeho okolí.

výřez z územní studie veřejných prostranství města a okolí (2016), 1:5 000

 

Orientační kapacity

výřez z dokumentu „koncept rozvoje lokality“ (2010), 1:5 000

 

Předpokládaný charakter zástavby

Jihozápadní město v Mnichově Hradišti je příležitostí k vytvoření kvalitního obytného prostředí, které těží z výhody kompaktní městské zástavby a zároveň nabízí klidná, bezpečná místa mezi domy. Nová čtvrť by měla typologií domů a prostranství podporovat dobré sousedské vztahy a množstvím zeleně příjemné mikroklima. Pobytovost veřejných a poloveřejných prostranství by měla být posílena koordinovaným systémem parkování, který umožní širší možnosti voleb dopravních režimů.

referenční realizace