Důvodem, proč jsme se pustili do výzvy Pěšky do školy, nebylo pouze zorganizovat jednorázovou soutěž, přesvědčit rodiče a děti, aby na jeden týden nechali auta doma, a potom se vrátili do zajetých kolejí. Snažili jsme se podnítit veřejnou diskuzi, zasít semínka pro trvalou změnu, ale také hledat způsoby, jak změnu v dopravě podpořit ze strany města.

Zapojení škol

Co se týče zapojení škol, tříd a žáků, výsledky výrazně předčily naše očekávání. Naše cíle byly poměrně skromné, počítali jsme s 3 školami a 150 žáky. Do výzvy a soutěže se ale zapojilo všech 5 mnichovohradišťských škol, a bez jedné výjimky i všechny třídy (81), které mají dohromady 1850 žáků. 80 % tříd dosáhlo alespoň 75 bodů ze 100, zjednodušeně řečeno více než tři čtvrtin jejich žáků chodilo do školy pěšky, jezdilo hromadnou dopravou či na kole. Podrobné výsledky soutěže hradišťských škol naleznete na této stránce.

Monitoring dopravy

Žáci druhých stupňů a studenti gymnázia provedli týden před akcí a během samotné výzvy měření intenzity dopravy. Jeden den v týdnu, několik desítek minut před začátkem výuky, sledovali počty aut projíždějící a zastavující před školami. Je zřejmé, že došlo během výzvy k poklesu intenzity dopravy před všemi školami. Někde, např. v ulicích Sokolovská nebo Na Kamenci, které slouží i tranzitní dopravě, byl pokles poměrně malý, o 11, resp. 14 %, jinde např. v ulici Školní ve Veselé nebo na Masarykově náměstí před školou byl pokles výrazný, o 58, resp. 79 %. Bohužel, dílčí data za 2. ZŠ ukazují, že dva týdny po výzvě byl provoz na náměstí téměř srovnatelný a v ulici Na Kamenci dokonce vyšší než před ní. Z celostátních dat se ukazuje, že čím je výzva delší, tím trvalejší jsou i změny v dopravních návycích školáků a rodičů.

Anketa mezi rodiči

Po skončení výzvy jsme rodičům rozeslali anketu. Zjišťovali jsme stávající situaci, hodnoty a očekávání rodičů ve vztahu k cestám do škol. Sešlo se nám 433 odpovědí. Veškeré výstupy uvádíme v této analýze. Rádi bychom vypíchli několik zajímavých čísel. Většina rodičů (71 %) uvedla, že považuje cestu do školy za bezpečnou. Těch, co uvedli jinou odpověď, je ale stále mnoho (119 respondentů). S tím pravděpodobně souvisejí i následující výsledky.

Pokud srovnáme odpovědi rodičů na otázky, jak jejich děti nejčastěji cestují do školy, a jak by chtěli, aby cestovali, kdyby k tomu měli vhodné podmínky, velmi se liší odpovědi především v případě cest autem (současný stav = 151 dětí, ideální stav = 43 dětí) a cest na kole, koloběžce či odrážedle (současný stav = 28 dětí, ideální stav = 121 dětí). Při zkoumání podrobnějších příčin, proč děti necestují nejvhodnějším možným způsobem, byl nejčastěji zmiňován hustý a nebezpečný provoz na silnicích (27 případů), špatné spojení hromadnou dopravou (27) a nevyhovující či chybějící dopravní infrastruktura (23). To jsou všechno příčiny, které je možné, byť jistě ne jednoduché, měnit.

Zajímavé je, že během samotné výzvy dojela před školu autem jen 4 % dětí respondentů (18 případů), na kole ale přijelo jen 5 % dětí (20 případů). Zato pěšky nebo hromadnou dopravou cestovalo celkem 76 % dětí (325 případů). Lze se tedy domnívat, že cesty autem lze částečně nahradit hromadnou dopravou či chůzí. Přesedlat na kolo vzhledem k stávajícím podmínkám tak jednoduché není.

Co se týče hodnocení samotné výzvy, přes 80 % rodičů hodnotilo akci jedničkou nebo dvojkou na škále od 1 (skvělá) do 5 (hrozná). Jen 5 % respondentů udělilo známku 4 nebo 5. Průměrná známka byla 1,6. Přes 90 % rodičů souhlasí se zopakováním akce i v příštím roce. 64 % rodičů by preferovalo delší trvání výzvy, její častější opakování nebo kombinaci obojího.

Zpětná vazba

Ze setkání na Sousedské slavnosti, dotazníků, ale také z rozhovorů s koordinátory výzvy ve školách, učiteli, rodiči i dětmi jsme posbírali desítky konkrétních podnětů k úpravám a budování dopravní infrastruktury (chodníky, cyklostezky, přechody), k veřejnému osvětlení, zabezpečení kol, úpravám dopravního značení, posílení autobusů apod. Zabere nám delší čas, než vše zpracujeme a určíme priority. Budeme s nimi dále pracovat a ty odůvodněné, odborně podložené a realizovatelné budeme posouvat dál. Aby cesty do školy byly o něco bezpečnější.