Při odkládání odpadu do sběrného dvora se musí občané prokazovat občanským průkazem. 

Ceník za odložení odpadu

Ceník platný od 1.1.2023

Katalogové číslo /1 Kategorie odpadu /2 Název odpadu Cena pro občana /3 Cena pro ostatní /4

160103

O

Pneu malá

zdarma 7,70 Kč/kg *

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

zdarma 20,90 Kč/kg

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

zdarma 17,60 Kč/kg

170101

O Beton 2,30 4,00 Kč/kg

170102

O Cihly 2,30 4,00 Kč/kg

170107

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

2,30 4,00 Kč/kg

170504

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

2,30 4,00 Kč/kg

170604

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603

7,50 17,00 Kč/kg

170904

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

2,50 (do 1 t/osoba a rok)

4,50 Kč/kg

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad (do 1 t/osoba a rok)

zdarma (do 1 t/osoba a rok)

2,75 Kč/kg

200102

O

Sběrové sklo

zdarma 2,20 Kč/kg

20101

O

Kompozitní obaly

zdarma 8,80 Kč/kg

200101

O

Sběrový papír

zdarma 1,10 Kč/kg

200111

O

Textilní materiály

zdarma 11,00 Kč/kg

200113

N Rozpouštědla zdarma 22,00 Kč/kg

200114

N

Kyseliny

zdarma

22,00 Kč/kg

200115

N

Zásady

zdarma 22,00 Kč/kg

200119

N Pesticidy zdarma 22,00 Kč/kg

200138

O

Dřevo

zdarma 5,50 Kč/kg

200139

O

Plasty

zdarma 14,30 Kč/kg

200140

O

Kovy

zdarma zdarma

200127

N

Barvy, lepidla, pryskyřice (v obalech)

zdarma 22,00 Kč/kg

200126

N

Olej a tuk

zdarma

17,05 Kč/kg

200301

O

Směsný komunální odpad

zdarma

3,50 Kč/kg

200303

O

Uliční smetky

zdarma 2,50 Kč/kg

200307

O

Objemný odpad

zdarma (do 1 t/osoba a rok)

5,00 Kč/kg

Legenda k tabulce:

1 - Katalogové číslo ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.

2 - N = Nebezpečný odpad, O = Ostatní odpady

3 - Osoby s trvalým pobytem na území města

4- Podnikatelé, osoby vlastnící na území města nemovitost, kde není nikdo přihlášen k trvalému a ostatní fyzické osoby

* odložení pneumatik v režimu zpětného odběru je pro všechny zdarma

Pro některé druhy odpadů je nastaven roční limit pro odložení odpadů.