Město Mnichovo Hradiště se snaží podnikat v rámci odpadového hospodářství takové kroky, které vedou k omezení budoucího možného zvyšování finančních nákladů na likvidaci odpadu. S ohledem na připravovaný nový zákon o odpadech, který počítá s výrazným zvyšováním poplatku za uložení směsného komunálního odpadu na skládce, je třeba přijmout a realizovat taková opatření, která sníží jeho množství. Toho lze dosáhnout vytříděním co největšího množství využitelného odpadu: bioodpadu, papíru, plastu, skla, tetrapaku, kovu, textilu či použitého elektrozařízení. Za většinu těchto komodit je město naopak finanční odměňováno. V současnosti ve směsném odpadu často končí také odpad, který by bylo možné ještě vytřídit a tím ušetřit městu náklady, protože likvidace směsného komunálního odpadu je nejdražší.

Velká část občanů považuje za třídění odpadu za samozřejmost. Nádoby na tříděný odpad jsou ale často plné a v některých částech města je špatná dostupnost, neboť zde nádoby nelze umístit. Pro větší efektivitu a také pro lepší komfort třídění jsme se tedy rozhodli nabídnout vlastníkům rodinných a bytových domů možnost, aby třídili svůj odpad do nádob umístěných přímo u domu, a sice plast, papír a bioodpad. K tomu město zdarma zapůjčí 120 a 240 litrové nádoby nebo 1100 litrové kontejnery, které budou v pravidelných intervalech sváženy přímo od vašeho domu. Za tento svoz se nebude platit nic navíc, bude v rámci ročního poplatku za odpad. Na nákup nádob získalo město dotaci z Operačního programu životní prostředí.

Počet nádob pořízených z dotace:

Druh odpadu / objem nádoby 120 l 240 l 1100 l
PAPÍR 460 ks 1090 ks 30 ks
PLAST 490 ks 1140 ks 40 ks
BRKO (biologicky rozložitelný odpad) 460 ks 1090 ks 20 ks

V průběhu března a dubna bude probíhat dodávka nádob od výrobce a jejich zavedení do evidence prostřednictvím vložení RFID čipu. V případě, že máte o výše uvedené nádoby na tříděný odpad zájem, zašlete nám žádost. A to buď vyplněním internetového dotazníku (bylo ukončeno 15.6.2022), nebo odevzdáním jeho analogové podoby na podatelnu MěÚ Mnichovo Hradiště (ke stažení zde, nebo k vyzvednutí na podatelně a v infocentru). Dotazník vyplňuje vlastník nemovitosti nebo jeho správce, který v ní má trvalé bydliště.

Jak o třídění v Mnichově Hradišti hovoří čísla a čeho bychom chtěli dosáhnout:

Druh odpadu / rok        2018       2019         2020 (cíl) 2020 (skut.)         2021 (cíl)
SKO (směsný komunální odpad) 1 940 t 1 781 t < 1650 t 1739 t < 1450 t
PLAST    118 t 137 t > 140 t 159 t > 150 t
PAPÍR    133 t   145 t > 150 t 195 t > 155 t
BRKO (biologicky rozlož. odpad)    256 t    305 t > 400 t 509 t > 600 t
SKLO    106 t    137 t > 140 t 147 t > 140 t
Celkové množství vyprod. odpadu 3 849 t 3 872 t < 4000 t 4117 t < 4100 t

FAQ (velmi časté otázky)

  •  Jak bude nový systém vypadat?

Každá domácnost, která projeví zájem, dostane zdarma do zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, plast nebo BIO) o objemu 120 nebo 240l. Nádoby budou od občanů pravidelně sváženy společností Compaq ve frekvenci 1 x za 28 dní, BIO pak jednou za 14 dní. Pochopitelně si nebudete muset pamatovat, který den se sváží jaký odpad. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram svozu, abyste vždy věděli, který je váš svozový den. 

Systém sběru prostřednictvím sběrných hnízd těchto odpadů zůstane zachován a bude průběžně optimalizován. Dále pro rodinné domy dojde k úpravě frekvence svozu směsného odpadu z 1x týdně na 1x za 14 dní. V případě, že domácnosti správně třídí odpad, je tato frekvence svozu plně dostačující. U větších bytových domů především na sídlištích, které mají 1100l kontejnery, bude zachována týdenní frekvence svozu směsného komunálního odpadu.

  • Kdo bude platit nákup nových popelnic do každé domácnosti?

Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému neměli žádné náklady. Město jakožto člen dobrovolného svazku obcí EKOD získalo dotaci na nákup nádob na tříděné odpady z Operačního programu Životní prostředí, tedy z financí Evropské unie. Město hradí ze svých prostředků pouze 15% podílu celkových nákladů na pořízení všech nádob. Občané dostanou nádoby do bezplatné zápůjčky.

  • Jaká bude četnost svozu směsného komunálního odpadu těch občanů, kteří se do nového systému nezapojí?

Změna četnosti svozu SKO se týká všech lokalit města kromě sídlišť a velkých bytových domů. Vyvážení nádob o objemu 110 a 240l bude 1 x za 14 dní (nyní je svážen 1x týdně). V některých lokalitách (např. ul. Jaselská, Lidická, Studentská, ČSLA aj.) tedy v těchto ulicích nachází velké bytové a panelové domy, se změna četnosti svozu komunálního odpadu bude vztahovat pouze na rodinné domy, u panelových domů a bytovek s 1100l kontejnery zůstane svoz komunálního odpadu nezměněn.

  • Je nutné odebrat celou sadu nádob, tj. nádoby na papír, plast i BIO?

Ne, není nutné odebrat celou sadu. Je možné odebrat pouze jednu z nich. Například pokud občan papír odevzdává do výkupny, vezme si jen nádobu na plast. 

  • Je možné si vzít k rodinnému domu více kusů nádob na jeden druh odpadu (např. 2x nádobu 240 l na plasty)?

Prozatím bude možné si zapůjčit jeden kus nádoby od každého typu. Pokud vám jedna nádoba nebude stačit, je možné využít stávajících společných stanovišť pro třídění odpadů . Individuální problémy lze následně řešit přímo na odboru IKH MěÚ Mnichovo Hradiště.

  • Proč jsou popelnice vybaveny RFID čipem?

Podmínkou dotace je aby byly nádoby využívány a sváženy – takto budeme schopni poskytovateli dotace garantovat vyvážení jednotlivých nádob a zároveň budeme mít kontrolu nad svozovou firmou, že nám účtuje jen uskutečněné výsypy.

  • Bude prováděna kontrola "čistoty" tříděného odpadu?

Kontrolu budou provádět zaměstnanci svozové firmy při vývozu. Pokud pracovníci svozové společnosti zjistí, že v nádobě se nachází nevhodný odpad, popelnice nebude vyvezena.

  • Může mít více čísel popisných společné nádoby na tříděný odpad?

Ano. Tato situace může nastat například u některých rodinných domů v řadových zástavbách bez dostatečného prostoru pro umístění nádob. Nádoby budou vydány na základě písemné smlouvy o výpůjčce na jedno číslo popisné a je poté na vlastní dohodě uživatelů, zda někomu dalšímu zpřístupní nádoby pro odkládání odpadů.

  • Bude město poskytovat zdarma také popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad?

Město nebude poskytovat žádné nádoby na směsný komunální odpad. Cílem nového systému je vytřídit co největší množství využitelných odpadů a vyprodukovat tak co nejméně směsného komunálního odpadu.

  • Budou se stávající kontejnery na tříděný odpad na veřejných sběrných místech po zavedení nového systému rušit?

Ne. Stávající stanoviště kontejnerů zůstanou zachována. Předpokládáme, že se někteří občané do tohoto systému nezapojí a budou dále třídit do kontejnerů na veřejných sběrných místech. Veškeré odpady z těchto kontejnerů budou také zaevidovány do tříděného odpadu města. Současně tato místa budou sloužit pro ukládání přebytků tříděných odpadů při nedostatečné kapacitě zapůjčených nádob. Postupně budou počty kontejnerů na těchto místech zefektňovány.