Vyplněním žádosti o výpůjčku nádob na tříděný odpad poskytujete Vaše osobní údaje městu Mnichovo Hradiště. Daný formulář bude sloužit jako podklad pro sepsání smlouvy o výpůjčce nádob. Smlouvy budou uzavřeny při předání odpadních nádob. Bez poskytnutí daných osobních údajů nelze svoz individuálního tříděného odpadu uskutečnit.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání poskytování této služby (trvání smlouvy), poté budou ze zákona umístěny v budově městského úřadu po dobu 5 let. V případě, že smlouva o výpůjčce plastových nádob na odpad s Vámi nebude uzavřena, Vaše osobní údaje budou skartovány.

Předávání osobních údajů

Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že Vaše osobní údaje (příjmení, adresa, tel. číslo, email) budou zpracovávány a zaznamenány v programu pro evidenci odpadu MAWIS, provozovaným společností COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 475 51 984.

V případě zvolení možnosti dovezení nádoby k domu Vaše osobní údaje budou předány společnosti Saturn služby, s.r.o., Mnichovo Hradiště - Lhotice 43, PSČ 295 01, IČ: 03256197 za účelem doručení nádoby k Vašemu domu.

Zabezpečení osobních údajů

Při zpracování osobních údajů dostatečně organizačně i technicky zabezpečíme jejich ochranu, abychom zamezili neoprávněnému přístupu k osobním údajům a riziku narušení Vašeho soukromí a práv. Zabezpečení osobních údajů je vytvářeno prostřednictvím mlčenlivosti zaměstnanců, jež je zakotvena ve vnitřních předpisech, zavedení přístupových oprávnění dle pracovní náplně zaměstnanců, zajištění uzamykatelného vstupu a uzamykatelných úschovných zařízení a umístění osobních údajů tak, aby nebyly v dosahu nepovolaných osob. Přístup do elektronických informačních systémů je zabezpečen uživatelským účtem a silným heslem s povinnými náležitostmi. V případě předávání osobních údajů smluvně zabezpečíme jejich ochranu dle aktuálních právních předpisů.

Vaše práva

Máte veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Obecným nařízením EU 2016/679 (GDPR). Mezi základní práva patří:

  • právo na přístup k osobním údajům a zjištění, které osobní údaje jsou zpracovávány,
  • právo na opravu/úpravu nepřesných osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel zpracování, pokud je odvolán souhlas se zpracováním, pokud byly vzneseny námitky proti zpracování a byly uznány, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně,
  • právo přenositelnosti osobních údajů automatizovaně v strukturovaném a strojově čitelném formátu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě smlouvy nebo souhlasu,
  • právo vznesení námitky vůči zpracování osobních údajů, a to v případě zpracování pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo pro účely oprávněných zájmů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů, například pokud potřebujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a my dané osobní údaje již nepotřebuje nadále zpracovávat.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností.