Nejdůležitější povinnosti majitelů/držitelů psů:

 • Zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávající státní veterinární dozor (citace ze zákona č.166/1999 Sb. – Hlava II, oddíl 1, par.4/odst. 1, písm. f).
 • Držitel psa staršího 3 měsíců je povinen přihlásit jej do 15 dnů k evidenci na Městském úřadě Mnichovo Hradiště
 • Na území města Mnichovo Hradiště je zavedeno vybírání poplatků ze psů, který je splatný 1 x ročně a to do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Výše veškerých poplatků, jakož i osoby osvobozené od poplatků jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce města Mnichovo Hradiště č. 1/2014, o místních poplatcích, část II.
 • Je zakázáno přinášet nebo přivádět psy na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště, plochy určené k rekreaci.
 • Na veřejném prostranství v zástavbové části je průvodce (doprovod) povinen mít psa na vodítku.
 • Průvodce psa je povinen odstranit psem způsobené znečištění veřejného prostranství (exkrementy).

 

Kontrolní činnost a sankce

 • Povinnosti vlastníků popř. držitelů psa ukládá zákon č.166/1999 Sb. (veterinární zákon) a dále obecně závazná vyhláška města Mnichovo Hradiště č. 2/2016 (o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení, čistotě ve městě a ochraně nočního klidu).
 • Kontrolu dodržování této vyhlášky a ukládání sankcí při nedodržování budou provádět městská policie a příslušný orgán města.
 • Porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách města Mnichovo Hradiště bude posuzováno jako přestupek podle § 46/ odst. 2 zákona č.200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o trestný čin. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč !!! (od správního orgánu).
 • Zároveň upozorňujeme na oprávnění strážníků městské policie dle zákona č. 553/1991 Sb. (Zákon o obecní policii) požadovat prokázání totožnosti (§12) a oprávnění předvést osobu na policii ČR (§13/3) a nakonec též na možnost monitorování celého průběhu přestupku.

 

Zaběhl se mi pes, co mám dělat?

V první řadě nepodléhejte panice a při jeho hledání zvolte například následující postup:

 • psa hledejte v okolí místa, kde se ztratil,
 • hledejte v místech, kam s ním často chodíte, v místech, které Váš pes zná,
 • hledejte v okolí místa bydliště. Často se stává, že zatímco psa hledáte všude možně, on na Vás čeká před domem
 • zavolejte známým "pejskařům" a ptejte se jich, zdali Vašeho psa neviděli. Nebojte se je požádat, aby Vám pomohli s hledáním. Obzvláště ti, kteří již tuto situaci zažili, Vám rádi pomohou,
 • můžete také zavolat veterinárním lékařům v Mnichově Hradišti, zda neošetřovali psa, který vypadal jako ten Váš.

V případě, že jste psa nenalezli, zavolejte na služebnu (pevná linka 326 771 240, mobil 602 473 156) Městské policie Mnichovo Hradiště a zeptejte se, zda už nebyl Váš pes odchycen. Může se stát, že Váš pes je již v bezpečí kotce městské policie. Nezapomeňte, pokud psa najdete, zavolat zpět a oznámit, že jste psa nalezli.

Na závěr bychom Vás rádi upozornili na možnost, že strážníci Vašeho psa uvidí, ale odchytit se jim ho nepodaří. Každý pes nepřijde k cizímu člověku (někdy dokonce i k vlastnímu pánovi) na takovou vzdálenost, aby mohl být úspěšně odchycen. V tomto případě Vás budou strážníci kontaktovat na Vašem telefonním čísle. Pak už bude na Vás, dostavit se co nejdříve na místo a pokusit se svého psa odchytit.