Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky 
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. 
Zákon č. 553/ 1991 Sb. O obecní policii 
Zákon č. 200/ 1990 Sb. O přestupcích 
Zákon č. 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád) 
Zákon č. 361/ 2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) 
Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích (krajské zřízení) 
Zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím 
Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 
Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád) 
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 
Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu 
Zákon č. 273/2008 Sb. O Policii České republiky 
Zákon č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání 
Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici 
Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

Obecně závazné vyhlášky města a Nařízení města Mnichovo Hradiště