Všechny součásti přírodního prostředí a krajiny, ať je to živá příroda – rostliny a živočichové, nebo příroda neživá – horniny a minerály, jakož i tvářnost krajiny samotné (krajinný ráz), jsou naším národním bohatstvím. Proto, aby toto bohatství bylo zachováno i příštím generacím, je potřeba poznávat jeho hodnoty a na základě poznání zabezpečit jeho účinnou ochranu před nepříznivými vlivy. Těmito vlivy jsou různé druhy lidské činnosti související s historicky podmíněným rozvojem civilizace. Ochrana přírodních hodnot však není jen naší morální povinností, ale je zakotvena i v právních předpisech, které jsou důležité nejen pro občany, ale i pro orgány veřejné správy.

Druhy ochrany

Vzhledem k praktickému přístupu lze hovořit o ochraně druhů organismů – druhové ochraně, respektive o ochraně určitých území a částí krajiny – územní ochraně. Tyto dva základní principy se odrážejí i v právních předpisech upravujících zákonné podmínky ochrany přírody a krajiny.

Kromě těchto základních principů lze k ochraně přírody přistupovat v různých úrovních, a to podle přírodovědeckého a ekologického významu přírodních složek, které mají být chráněny. Jedná se v první řadě o ochranu obecnou, kterou zákonné normy zaručují většině součástí živé a neživé přírody – běžně se vyskytujícím druhům rostlin a živočichů, jednotlivým přírodním složkám krajiny (vodní toky a nádrže, lesy, údolní nivy, jeskyně apod.) a nerostům – jde o základní úroveň ochrany zejména proti poškozování úmyslnému a z nedbalosti. K obecné ochraně náleží rovněž ochrana krajinného rázu, která může být v krajinářsky mimořádně hodnotných územích posílena zřízením přírodního parku. Naproti tomu vzácnější druhy organismů a cenná přírodní prostředí, u kterých je přírodovědným průzkumem prokázán vyšší stupeň ohrožení, zasluhují zvýšenou ochranu a mohou být podle zákonů a prováděcích předpisů vyhlášeny za zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, respektive zvláště chráněná území. Určitou formou zvláštní ochrany vztahující se pouze na dřeviny jsou památné stromy.

Památné stromy

Velmi cennou složkou zeleně jsou památné stromy. Podle § 46 zákona o ochraně přírody se za památné vyhlašují mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí připomínající historické události nebo s nimiž jsou spojeny různé pověsti, dále dřeviny mimořádné svým estetickým vzhledem, vzrůstem, věkem, velikostí nebo dřeviny, které jsou krajinnou dominantou či dominantou obce.

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji.  Každý památný strom má ze zákona základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí. Jiné ochranné pásmo může být vymezeno orgánem ochrany přírody. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, jako například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. K ošetřování památných stromů je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Návrh na vyhlášení památného stromu může dát kdokoliv – občan, spolek, obec. Památné stromy vyhlašuje pověřený obecní úřad, kterým je Městský úřad Mnichovo Hradiště mimo území CHKO Český ráj.

Seznam památných stromů

Obec Název (druh stromu) Obvod kmene (cm) Rok vyhlášení
Boseň Lípa srdčitá 1 ks
Tilia cordata
800 1981
Dolní Krupá Lípa srdčitá 11 ks
Tilia cordata
130 - 370 1997
Dolní Krupá Lípa srdčitá 1 ks
Tilia cordata
550 1999
Hněvousice Lípa srdčitá 1 ks
Tilia cordata
355 2000
Hněvousice Dub letní 1 ks
Quercus robur
374 1997
Jivina Lípa srdčitá 1 ks
Tilia cordata
495 1981
Klášter Hradiště
nad Jizerou
Líska turecká 1 ks
Corylus colurna
345 1981
Koprník Dub letní 11 ks
Quercus robur
183 - 342 2007
Koprník Dub letní 2 ks
Quercus robur
331, 378 2007
Koryta Lípa srdčitá 1 ks
Tilia cordata
550 1997
Loukov Dub letní 7 ks
Quercus robur
240 - 610 1981
Mnichovo Hradiště Dub letní 1 ks
Quercus robur
558 1981
Mukařov Lípa srdčitá 2 ks
Tilia cordata
310, 330 1981
Neveklovice Lípa srdčitá 2 ks
Tilia cordata
215, 305 2000
Ptýrov Dub letní 8 ks
Quercus robur
368 - 610 1981
Strážiště Lípa srdčitá 7 ks
Tilia cordata
219 - 427 2000
Žehrov Dub letní 1 ks
Quercus robur
375 1981
Žehrov Dub letní 5 ks
Quercus robur
266 - 361 1981

NATURA 2000

NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. Ochrana ptačích oblastí je v současné době již zajištěna příslušnými nařízeními vlády, vytvoření celé soustavy bude završeno zajištěním trvalé ochrany evropsky významných lokalit, které budou chráněny jako zvláště chráněná území, případně prostřednictvím smluvní ochrany nebo tzv. bazální ochrany.

Zvláště chráněná území

Středočeský kraj zajišťuje péči o zvláště chráněná území kategorie přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP), vydává rovněž nařízení o zřízení těchto území. Zásahy (management, údržba značení) na jednotlivých lokalitách jsou průběžně prováděny na základě odborných podkladů, a to prostřednictvím subjektů vybraných ve veřejném výběrovém řízení, případně ve spolupráci s vlastníky pozemků. Obdobným způsobem je zajištěno zpracování plánů péče pro chráněná území. O možnosti seznámit se s těmito odbornými podklady, jakož i s návrhy na vyhlášení chráněných území, jsou dotčené subjekty (kraje, obce, vlastníci a nájemci pozemků) před jejich schválením vždy písemně informovány. Projednávané dokumenty jsou navíc zveřejňovány v sekci Projednávání.

CITES

Na území našeho státu rovněž platí mezinárodní ochrana ohrožených druhů podle tzv. Washingtonské úmluvy (CITES  – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin); hlavním nástrojem ochrany je především důsledná kontrola legálního původu jednotlivých exemplářů a omezení obchodu s některými druhy rostlin a živočichů.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje