Pro podnikatele působící na území obce platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci.

Je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké firmy, ale i drobní podnikatelé (živnostníci). Původcem odpadu z hlediska nového zákona o odpadech jsou tedy i malé obchody, kadeřnice, masérky, provozovatelé restaurací, kaváren či stánků s občerstvením, účetní, topenáři, zedníci, instalatéři, zemědělci a mnoho dalších nevyjmenovaných živností.

Velmi často uváděným mylným argumentem při kontrolách bývá, že provozovna či drobný živnostník neprodukuje žádný odpad! Majitelé provozovny např. uvádějí, že si nosí odpad domů do své nádoby, za kterou řádně platí. Toto však není možné. I drobní podnikatelé, kteří vyprodukují velmi malé množství odpadu (obálka, papír od svačiny, plastová lahev od pití, ...), se musí postarat o odpovídající likvidaci tohoto odpadu a jeho vytříděných složek. Bez ohledu na to, že jsou zároveň občany obce a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, což se nesmí zaměňovat. Odpad z domácnosti a odpad z podnikatelské činnosti se musí oddělovat, tzn. nesmí přijít do stejné nádoby. Běžně se stává, že na provozovně se odpady sice třídí, ale pak jsou ukládány do nádob na tříděný odpad, které jsou určeny pro občany obce. Likvidace tohoto odpadu je pak hrazena z rozpočtu města na úkor občanů.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen podnikatelé) jsou povinni, jako původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platné znění, a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech. Toto se netýká pouze komunálních odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, papír, plasty) a nebezpečných složek odpadu.

Odpady vzniklé z vaší podnikatelské činnosti můžete předávat pouze oprávněné osobě (tzn. subjekt, který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného krajského úřadu).

Pokud při vaší podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, potřebujete souhlas k nakládání s nebezpečnými od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud vyprodukujete za rok více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu, pak zasíláte Hlášení o produkci a nakládání s odpady na příslušný úřad obce s rozšířenou působností do 15. 2. následujícího roku.

V případě, že původce odpadů poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu. Za vynesení odpadkového koše do veřejného koše či kontejneru např. hrozí pokuta až 300 tisíc korun!

V případě odpadu, který je zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, má nyní podnikatel dvě možnosti, jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu vzniká při podnikatelské činnosti:

První možností, je využívat služeb sběrného dvoru v Hrnčířské ulici, kam může živnostník odkládat odpady ze své činnnosti "na své IČO" oproti platbě za jejich likvidaci. O tomto úkonu pak vždy dostane potvrzení, kterým se bude schopen prokázat při případné kontrole.

Druhou možností, kterou podnikatel má je ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou „svozovou“ firmou přímo. V takovém případě za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo povinnost zajistit řádné třídění odpadů apod.

Další možností, kterou nyní město připravuje, je zapojit se do systému nakládání s tříděným komunálním odpadem v obci, ve které živnostník podniká. Na základě smlouvy s městem bude moct živnostník využívat k odkládání tříděného odpadu sběrná místa města, tedy 1100l kontejnery a plast, papír, sklo a pod. Tato možnost by měla být zavedena v druhé polovině roku 2022.