Do 31. prosince je možné žádat o dotace na činnost sportovních a zájmových organizací. Pravidla, kritéria i formuláře žádosti najdete na Portálu občana: https://obcan.mnhradiste.cz/obcan/dotacni-program-mesta-mnichovo-hradiste-sport-a-zajmova-cinnost_1

O podporu z této části dotačního programu mohou žádat spolky či jiné právnické a fyzické osoby se sídlem v Mnichově Hradišti, které vykonávají veřejněprospěšnou činnost v oblasti sportu, požární ochrany nebo jiné zájmové činnosti na území katastru města Mnichovo Hradiště. Maximální výše podpory je 50 % z uznatelných nákladů.

K poslednímu prosincovému dni rovněž možné žádat o podporu na jednorázové akce a projekty, které jsou určeny široké veřejnosti, nikoli jen členům spolku nebo dané sportovní či zájmové skupině. Vymezení oprávněných žadatelů a realizace projektu je stejné jako u žádostí na činnost. Tyto žádosti přijímáme ve třech kolech:

  • do 31. 12. 2019,
  • do 30. 4. 2020,
  • do 31. 8. 2020.

Totožné termíny platí i pro projekty partnerské spolupráce. Jednorázové akce je možné podpořit i zpětně, ovšem nejpozději v následujícím termínu pro podání žádosti. 

Třetí částí dotačního programu je podpora investic do sportovní a zájmové infrastruktury ve městě. Žádost o příspěvek na investici je možné podat průběžně celý rok. Nejdůležitější podmínkou pro přiznání podpory v této ose je mít zajištěno kofinancování projektu díky jiné přiznané dotaci. Maximální výše podpory je zde 20 % z uznatelných nákladů.

Novinkou oproti loňskému ročníku programu je, že je možno podat žádost i vyúčtování včetně podatelny či datové schránky také pomocí elektronického formuláře přímo z portálu občany (viz. obrázek).

Podrobné podmínky dotačního programu, kritéria a formuláře žádostí jsou k dispozici na webu města v sekci Dotační program. Dotazy můžete také směřovat na Adélu Bolkovou (přízemí městského úřadu, kancelář č. 6, e-mail: adela.bolkova@mnhradiste.cz, tel.: 326 776 609).