Místní část Podolí , do roku 1910 původním jménem Podol, leží 3 km severně od Mnichova Hradiště pod vrcholem Káčov. Dnes má v Podolí trvalý pobyt asi 110 obyvatel.

Historie obce je námi známá až od 14 století. V tu dobu se v Podole nacházelo 12 domů o velikosti 6 lánů. V 15. století hrál významnou roli Dvorec Podolský (dnešní Arnoštice). V tu dobu obývali tento dvůr rytíři Esterreichovi z Zeměřic. Ti byli velmi významní v oblasti rybářství. Za dob Valdštejnů, do roku 1920 spadaly pod Podolí 3 osady – Podol s Dvorem Arnoštickým a Malé Podolí, Hradec, Kruhy, Sychrov a Dvůr Hněvousický. Osady měly v Podolí svého obecního starostu. V roce 1920 se Sychrov osamostatnil, ale v roce 1964 se opět vrátil pod Podolí. Obec měla dokonce svého strážníka. V obci byla škola (založena 1812), krám i od roku 1865 Sbor dobrovolných hasičů. Od nepaměti trápil Podol nedostatek vody, proto obec již v roce 1946 v části Sychrov zahájila stavbu jímací studně pro vodovod, na kterou bylo později připojeno Mnichovo Hradiště, ale do Podolí se voda nezavedla. Postupem doby v obci zanikla jak škola, tak obchod i veškerý veřejný společenský život. V roce 1988 zanikl i Místní národní výbor a obec byla organizačně připojena k Mnichovu Hradišti a tím se začala psát i nová etapa Podolí.

Po letech problémů s vodou, po mnoha stížnostech občanů, kteří byli odkázáni každé léto pouze na cisternu s pitnou vodou na návsi, se podařilo v rozpočtu Mnichova Hradiště nalézt potřebné množství financí a v roce 2006 byl vybudován v Podolí vodovodní řád.

Aby se zlepšila komunikace s místní částí byl v prosinci 2008 zřízen Usnesením zastupitelstva města Osadní výbor Podolí. S osadním výborem se začíná pomalu obnovovat i veřejný život v obci. Na setkáních s občany se řeší nejpalčivější problémy vzniklé v místní části a tyto se snaží osadní výbor ve spolupráci s městem řešit. Tak byla upravena náves osazením nové zeleně, vybudováním laviček a opravením křížku. Daří se i postupně opravovat místní komunikace od nejhorších závad. Byla zahájena rekultivace zanešeného kalu a tak konečně bude zahlazena velká jizva na vzhledu Podolí.

Občané i osadní výbor mají ještě mnoho dalších představ o vylepšeních v místní části, ale problémem je nedostatek finančních prostředků a vše nelze udělat svépomocí. Podolí nejvíce chybí jakýkoli prostor, kde by se mohli občané scházet a tím znovu obnovit veřejný život. V místní části není žádná veřejná budova města, vše v minulosti zaniklo nebo bylo prodáno do soukromých rukou.

Přes všechny tyto těžkosti se daří organizovat společné akce, ať už brigády na úklid a vylepšení vzhledu obce nebo společenské akce. Zde musíme poděkovat Petru Šmídovi, který v prostorech bývalé hospody, nyní jeho truhlářské dílny, umožňuje pořádat nejen setkání se spoluobčany, ale i konat některé akce, jako je Vánoční setkání s osadníky.

Osadní výbor již od svého vzniku organizuje pravidelné letní „Podolské putování“. Dopolední část této akce je věnována dětem, odpolední část i všem ostatním. „Podolské putování“ je každoročním vrcholem kulturního života v obci a dá se říci, že zatím se vždy vydařilo.

Oživení tedy nastalo a i proto „Podoláci“ věří, že nebudou muset jen vzpomínat na staré časy, kdy Podol byla samostatná obec v plném rozkvětu.

Břetislav Sluka