Hoškovice leží v rovinatém terénu pískovcové tabule, které ohraničuje na východě hradba skalních masívů okolí vrchu Mužský a na západě údolí Jizery. Krajina v bezprostředním okolí vsi je bezlesá. Vesnicí protéká místní potok, který se u Mnichova Hradiště vlévá do Jizery.

Součástí Hoškovic je místní letiště, které bylo postaveno v 60. letech na bývalých pozemcích zdejších obyvatel. V roce 2008 bylo Armádou ČR prodáno novému soukromému majiteli. Vesnice byla do roku 1964 samostatnou obcí, v současné době je tzv. místní částí města Mnichova Hradiště,

Historie

Původní pojmenování obyvatel vsi bylo Goščkovici = lidé Goščkovi, později byla ves označována jako Hošťkovice.

Vesnice je poprvé přímo doložená kolem roku 1400.

Roku 1403 byla ve Březině sloužena mše za zesnulou Zdenu z Hoškovic, vdovu Jírovu. Je možné, že jí vymřel zemanský rod, jehož svobodný statek se ve vsi předpokládal.

Celá ves zřejmě poté připadla hradišťskému klášteru. Po vypálení kláštera husity v roce 1420 získal ves Jan Čapek ze Sán, po něm další majitelé, až v 16. století připadla ves k valečovskému panství, později k panství zásadskému. To koupil v roce 1604 Václav Budovec z Budova. Tehdy je připomínána ves s krčmou, rybníkem a lesy. Panství Zásadka bylo roku 1695 připojeno k sousednímu Mnichovu Hradišti a zůstalo pak v majetku rodu Valdštejnů až do poloviny 19,století, kdy byla šlechtická správa zrušena.

Obyvatelé vesnice se vždy živili především zemědělstvím a chovem dobytka, z řemeslníků zde byl kovář a kolář, občas také krejčí či švec. V době poddanství museli místní sedláci pracovat na panských statcích. Ve vsi býval obchod a několik pohostinství.

7. srpna 1846 odpoledne, v době, kdy byla většina obyvatel na výročním trhu v Mnichově Hradišti, vypukl v Hoškovicích požár, který zachvátil 7 obytných stavení i hospodářských budov (č. 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34). Ušetřen byl dům s čp. 31, prý díky tomu, že v jeho štítě byla soška sv. Jana Nepomuckého.

V roce 1857 si sousedé hoškovičtí zřejmě vlastním nákladem a vlastními silami postavili kapličku. Zasvěcena byla v roce 1862 sv. Janu Nepomuckému, snad právě proto, že mu byla přičítána záchrana výše uvedeného stavení před ohněm.

Vesnice byla poznamenána také válečnými událostmi roku 1866. Prošlo zde vojsko rakouské i pruské, došlo k drobným střetům, padlo zde několik vojáků (jeden i s koněm přímo na návsi u obecní studně), kteří jsou pochováni v Dolcích. Obyvatelé uprchli do okolních lesů, ale některé domy našli po návratu vydrancované…

Ve vsi byl aktivní sbor dobrovolných hasičů. Pořádala se pravidelná cvičení, členové se účastnili soutěží i hasičských sjezdů. V roce 1923 se v Hoškovicích pořádal župní sjezd mnichovohradišťské župy, kterého se zúčastnili zástupci hasičů z širokého okolí.

Vzniklo také vodní družstvo, které mělo udržovat mosty a strouhu ve vsi v pořádku.

V letech 1937-1941 zde existovala lidová škola hospodářská.

Další oblíbenou zábavou bylo hraní ochotnického divadla. Tato činnost měla ve vesnici dlouhou tradici, existoval zde ochotnický soubor Kolár.

V obci se každoročně pořádaly hasičský bál, maškarní ples, mládenecký vínek, pouťová a i posvícenská zábava a, jak už bylo napsáno, divadelní představení. Na plesy se pekly dorty do tomboly. Děti nejprve obešly hospodyně, každá přispěla něčím jiným – vejci, moukou, cukrem - a společně se potom v některém domě peklo.

Slavil se také svátek Josefů, jednu dobu bylo ve vsi neuvěřitelných 34 nositelů tohoto jména.

Společné bývaly také výlovy rybníků. Původně ve vsi byly rybníky tři, tzv. Dlouhák, Masopusťák a Buriánkův. V prvních dvou se chovaly ryby. Patřily společně Ant. Bukvičkovi, V. Nedvědovi a J. Masopustovi. Výlov byl vždy před Vánocemi a obyvatelé za pomoc vždy dostali rybu.

Podle statistiky bylo v roce 1785 v Hoškovicích 27 domů (na Honsobě, který k vesnici patřil, 6 domů), na počátku 19. století (1821) 35 domů a celkem 254 obyvatel, v roce 1889 37 domů a 227 obyvatel.

Do první světové války narukovalo 27 mužů, padlým byl v roce 1920 zbudován na návsi pomník. Stal se pak místem, kde se pořádaly různé vzpomínkové akce. Ve 20. století se život ve vesnici zásadně proměnil. Zmizela rodinná hospodářství, lidé začali pracovat ve městě a do zaměstnání dojíždět. Postupně skončil místní obchod i hospoda, byly zavezeny rybníky, zrušena knihovna, zanikl hasičský sbor i ochotnický soubor. Byl ale také vybudován vodovod, telefonní síť, vyasfaltovány komunikace. Zavedeno bylo velmi dobré autobusové spojení na Prahu i na Turnov a Liberec. Mladí lidé však z vesnice odcházeli, dětí bylo pomálu. Od 90.let snad nastal obrat k lepšímu a vesnice se zase začala probouzet.

Současnost

Současné době žije v Hoškovicích 110 obyvatel. V roce 2006 zde vznikl osadní výbor, který zastupuje zájmy obyvatelů Hoškovic a celkově organizuje život obce.

Poslední velkou akcí nově ustaveného osadního výboru bylo slavnostní svěcení zvonu v kapličce sv. Jana Nepomuckého. Původní zvon byl v roce 2002 ukraden a místo něho v roce 2004 pověšen zvon nový. Protože se tak stalo bez oslav a téměř bez povšimnutí, byla slavnost uspořádána v roce 2007, kdy uplynulo 150 let od postavení kapličky. Obnovila se tak tradice pořádání poutí vždy první neděli po sv. Janu Nepomuckém, jemuž je kaplička zasvěcena. Hned další rok byl při pouti vysvěcen nový pomník padlým ve válce v roce 1866. Každý rok je kromě poutní mše připraven kulturní program a občerstvení. Pravidelně se pořádají čarodějnice, pro děti také mikulášská besídka s nadílkou. V roce 2013 byl poprvé ozdoben a rozsvícen vánoční strom na návsi. Akce se zúčastnilo hodně lidí, velmi se vydařila. Osadní výbor uspořádal také několik společných výletů, pravidelně se občané setkávají na schůzích s představiteli města Mnichova Hradiště a informují je o svých problémech.

Osadní výbor a obyvatelé Hoškovic se v posledních letech snaží o zlepšení prostředí ve vsi. V plánu je vybudování (obnovení) rybníku a parku na návsi, malého dětského hřiště, odkanalizování obce a oprava hasičské zbrojnice, kde se lidé chtějí scházet ke společným akcím.

http://www.hoskovice.unas.cz/