Lhotice se nacházejí zhruba 3 km na jihovýchod od Mnichova Hradiště; severozápadně od Lhotic se zvedá návrší Horka (310 m. n. m.) se smíšeným lesem. Do katastru Lhotic dále patří listnatý les Kozlovka a Kosinka a smíšený les Remíz. Ve Lhoticích jsou dva rybníky; Horní a na návsi Dolní rybník. Voda je z lokality odváděna několika bezejmennými potoky do povodí Veselky a Býčinského potoka. Z větší části je okolí Lhotic tvořeno poli. Je zde evidováno zhruba 50 adres a trvalé bydliště má ve Lhoticích hlášeno zaokrouhleně 100 obyvatel. Do roku 1988 samosprávně patřily Lhotice pod obec Boseň, nyní spadají pod Mnichovo Hradiště.

Rozmístění domů tvoří širokou kruhovou náves, typickou pro slovanské osady. Na návsi je v součastnosti rybník, pomník obětem 1. světové války, kaplička se zvonicí a zatravněné prostranství se stromy. Historie Lhotic sahá do 13. století. Mezi majiteli panství byli například cisterciáci z nedalekého Kláštera Hradiště nad Jizerou, páni z Valečova, ze Studénky či z Vartemberka na Zvířetnicích. Lhotice patřily mezi vsi, které dělily ve středověku své pozemky na čtvrti. Na rozdíl od jiných vsí, které měly základ míry pozemku lán.

Ve Lhoticích se nachází budova osmiúhelníkového dvora, která je dnes bohužel ve značně zchátralém stavu, často mění majitele a aktuálně je na prodej. Od poloviny 16. století byl poplužní dvůr v majetku postupně třech majitelů. Konfiskací dvůr získal v roce 1622 Albrecht z Valdštejna. Valdštejny byl dvůr spravován do roku 1912, kdy byl pronajat firmě Cukrovary Schoeller. Na základě pozemkové reformy z roku 1922 byl majetek Valdštejnů z části rozparcelován místním zájemcům a z části se stal majetkem státního pozemkového úřadu.

Vesnice se dotkly události v době prusko-rakouské války, kdy obyvatelé opustili vesnici před příjezdem pruských vojáků. Prusové zapříčinili v obci škody na majetku (spálené dřevo a ploty, zabavení dobytka, zdupané obilí). Válečnou událost připomíná hrob vojína nedaleko vesnice, nyní opravený a v péči spolku vojenské historie Rota Nazdar.

Zmínka o kapličce se zvonicí spadá do pobělohorské doby. V roce 1914 byla postavena budova školy, kam do malotřídky prvního stupně chodily děti ze Lhotic a Dobré Vody. Výuka byla zrušena na konci padesátých let minulého století. Poslední zde působící učitel pan Haken pravidelně zaznamenával život ve vesnici do kroniky, která je v současné době digitalizována.

Historicky nejvíce obyvatel (220) bylo evidováno v roce 1880. Obyvatelé v této době žili pouze v devatenácti domech a věnovali se většinou zemědělství, bylo zde i několik řemeslníků, obchod a hospoda. V současné době jsou obyvatelé zaměstnáni např. v automobilovém průmyslu, soukromě se zemědělství věnuje jen jedna rodina, působí zde několik živnostníků. Ve vesnici jsou například zastoupeny profese truhlář, zedník, malíř pokojů, architekt, opravář chladícího zařízení, opravář zemědělských strojů, automechanik, elektrikář, kosmetička a další.

V roce 1891 byl založen Sbor dobrovolných hasičů ve Lhoticích a Dobré Vodě. SDH tradičně v půlce června organizuje oblíbenou soutěž Přejezd rybníku s hudbou a občerstvením. Pravidelně se pořádá pálení čarodejnic, rozloučení s létem, mikulášská nadílka, prosincový turnaj v křížové sedmě, nově zdobení a rozsvěcení vánočního stromu na návsi. Dům č. p. 17, který kdysi sloužil jako obecní pastouška, později jako obchod, si místní obyvatelé svépomocí za finanční podpory MěÚ MH opravili a využívají ho pro obecní i soukromé akce. Nově Lhotičtí postavili prostornou zastřešenou terasu, odkud je pěkný výhled na Dolní rybník. Každoročně na začátku prosince z návse startuje recesistický závod na běžkách Tour de ski, který pořádají Bosenští a v Bosni je i cíl závodu.

Mezi památkově chráněné objekty v obci náleží zvonice na návsi, zemědělský dvůr (č. p. 1) a sýpka u zemědělské usedlosti (č. p. 7). Při průjezdu vesnicí dále stojí za to povšimnout si zrestaurovaného křížku pod vsí směrem na Boseň. Směrem na Dobrou Vodu je na kopci pod lípami stůl a lavice, kde se příjemně odpočívá a je zde malebný výhled do kraje na Ještěd, Kozákov, Jizerské hory, Krkonoše, Drábské světničky a vrch Mužský. Přes vesnici vede značená cyklostezka. Nejen žíznivé cyklisty potěší možnost občerstvit se v místní Nápojce na návsi. Přestože ve Lhoticích není obecní vodovod, kanalizace, obchod a autobusové spojení je velice špatné, přibývá nových rodinných domů i rekonstrukcí a vesnice se rozrůstá.

 

Autor Josef Brož, lhotický básník

Kvetoucí trnky

Procesí družiček kvetoucích trnek

obklopí lesy každého jara.

Je to už takový starý zvyk u nás,

jako se o něj pokaždé stará.

 

Tisíce hvězdiček naplní hrnek

vůní, jež vylije se v kraj,

když o něj zakopne a převrhne ho

do kraje spěchající máj.

 

Bělavé šátečky běžících srnek

oznámí novinu tu do dálky

a vánek otvírá v knihovně stromů

zelené listy jarní čítanky.