03. Pojmenování životní situace

Umístění stavby na lesním pozemku

04. Základní informace k životní situaci

Umístění stavby na lesním pozemku se řídí podle zákona o lesích (lesní zákon); jedná se o jiné využití a odnětí lesních pozemků podle § 13 až 17 - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení").

Všechny lesní pozemky musí být účelně využívány k plnění funkcí lesů. Zákon výslovně stanoví, že využití lesních pozemků k jiným účelům je obecně zakázáno. Tento zákaz však nemůže být bezvýjimečný a o výjimce, která zpravidla předchází vlastnímu rozhodnutí o odnětí (o omezení) rozhoduje orgán státní správy lesů. V režimu ustanovení § 15 a 16 lesního zákona se provádí odnětí nebo omezení lesních pozemků pro plnění funkcí lesů, které může být trvalé nebo dočasné. Každé trvalé či dočasné rozhodnutí o odnětí lesních pozemků je podle § 17 zpoplatněno odvodem, z něhož se 60 % převádí do Státního fondu životního prostředí a 40 % obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo. Výpočet výše poplatku za odnětí je nedílnou součástí žádostí o odnětí a stanoví se výpočtem podle přílohy lesního zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí či omezení dojít (například vlastník pozemku).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o odnětí pozemku plnění funkcí lesa (dočasné, nebo trvalé – žádost na webových stránkách na MěÚ Mnichovo Hradiště se podává na MěÚ Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a životního prostředí, případně přímo jeho orgánu státní správy lesů. Je možné ji učinit jakoukoli vhodnou formou (např. písemně, nebo elektronicky).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, přízemí vlevo, dveře č. 50, příslušný referent na úseku státní správy lesů a to v:

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 13:00

Vyřizují

Ing. Jiří Šimůnek, tel. 326 776 753, jiri.simunek@mnhradiste.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost obsahující následující náležitosti dle § 1/ písm. a) až k) vyhl. Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění lesa:

 1. podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 2. údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,
 3. údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),
 4. snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
 5. údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
 6. komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
 7. výpočet poplatku za odnětí
 8. u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
 9. územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
 10. vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 11. vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven. K dispozici je však k vašemu možnému využití elektronická žádost, kterou můžete buď přímo vyplnit a odeslat elektronicky, nebo ji vytisknout, ručně vyplnit a odeslat klasickým způsobem, tj. poštou, nebo osobním doručením.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pro splnění stanovených náležitostí žádosti výpočet poplatku za trvalé, popřípadě dočasné odnětí nebo omezení z pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 17 lesního zákona a dále komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů (ustanovení § 1/ písm. f) a g), vyhlášky č. 77/1996 Sb.). V rozhodnutí je definována státní instituce a číslo jejího účtu u které se hradí stanovené platby.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záležitost bude vyřízena do 30 dnů od podání žádosti, v případě místního šetření nebo ústního jednání může být prodloužena do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Vlastník žádosti dotčeného lesního pozemku, pokud není sám žadatelem
 • Odborný lesní hospodář vlastníka dotčeného lesního pozemku.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Při nedodržení postupu může být uložena sankce za správní delikt podle lesního zákona až do výše 1 milionu Kč.

27. Popis byl naposledy aktualizován

28.4.2015