Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán Branžež

Opatření obecné povahy č. 1/2014, kterým se vydává ÚP Branžež

textová část

grafická část

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Nabytí účinnosti: 24.09.2014

Změna č. 1 Územního plánu Branžež - v procesu pořizování

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
schválené zadání změny č. 1 ÚP Branžež

zadání schváleno zastupitelstvem obce

dne 15.05.2017, usnesením č. 4/2017

Návrh Změny č. 1 ÚP Branžež pro veřejné projednání

textová část

grafická část

veřejná vyhláška

oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Branžež (veřejné projednání)