Komunitní centrum Mírová

Komunitní centrum bude multifunkční budova, která nabídne zázemí hned několika institucím, a pomůže tak řešit problém stávající dosluhující infrastruktury. V přízemí budovy se bude nacházet školní jídelna pro základní školu a školní kuchyně, kterou využije jak ZŠ tak MŠ. První patro poskytne velmi variabilní prostory určené pro sociální služby zaměřené především na rodinu, děti a mládež a zároveň prostory pro volnočasové aktivity, které nabízí Klub dětí a mládeže. 

Novostavba vyroste na místě stávající budovy, kterou využívá KDM a která je již v dosloužilém stavu. Vznik nového prostoru pro školní jídelnu umožní odstranit stávající výdejnu, jejíž stav je již zcela nevyhovující, a postupně zrevitalizovat celé prostranství Mírové ulice. 

Předmětem tohoto projektu je výstavba nového komunitního centra v Mnichově Hradišti. Dojde k vybudování infrastruktury, která přispěje k podpoře sociálního začlenění obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, nebo sociálně vyloučených občanům. V rámci nového komunitního centra budou poskytovány služby a aktivity, které povedou k vyšší podpoře sociálního začlenění. Pro cílové skupiny budou v komunitním centru poskytovány i registrované sociální služby.

Dílčí cíle projektu lze vymezit následovně:

1) Zajištění stálého zázemí pro sociální služby s vhodnou dostupností pro cílové skupiny (centrum města, návaznost na MHD, bezbariérovost, snadné parkování)

2) Vznik prostoru (první kontakt) pro řešení krizových situací jednotlivců - navázání sociálních služeb a dalších navazujících volnočasových aktivit

3) Vytvoření zázemí pro aktivní trávení volného času vymezených cílových skupin, setkávání cílových skupin

4) Zajištění možnosti vzdělávání, kurzů a školení pro cílové skupiny s cílem získání mj. kompetencí pro řešení běžných životních situací a problémů

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Harmonogram/etapizace

Jedná se o předběžný zamýšlený harmonogram, který bude postupně upřesňován.

Komunitní centrum Mírová

  • červenec-prosinec 2016 – uzavření smlouvy Projektil architekti, dopracování studie, zapracování připomínek pracovní skupiny složené ze zástupců uživatelů, vypracování projektové dokumentace
  • květen 2017 – přestěhování Klubu dětí a mládeže do prostor nad prodejnou COOP na Masarykově náměstí
  • podzim 2017 – léto 2018 – výběr dodavatele, přesun trafostanice
  • 2018 – 2019 realizace novostavby Komunitního centra 

 

Předpokládané navazující akce v ulici Mírová

  • demolice stávající výdejny jídel
  • úpravy MŠ Mírová (přebudování vstupu, šatny, vybudování nové třídy místo dnešní kuchyně)
  • výhledově – revitalizace ulice Mírová, park a hřiště na místě dnešní výdejny jídel

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002412

Kontaktní osoba

Místo

ulice Mírová, Mnichovo Hradiště

Rozpočet a financování

Předpokládaný rozpočet je 56 milionů Kč (včetně demolice, přesunu trafostanice, výstavby spojovacího krčku s budovou MŠ, projektové dokumentace a vybavení).

Dodavatel

Zpracovatel studie a projektové dokumentace: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o.

Výběr zpracovatele dokumetnace je popsáv elektronickém katalogu.

Vazba na strategický plán

3.1.1. Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám

Zapojení veřejnosti

Projekt představen na Dni architektury a veřejném setkání 28. 11. 2016.