UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V OKRSKU Č. 5

pro voliče z ulic: DR. HOŘICE IVANA OLBRACHTA NÁDRAŽNÍ ŠLIKOVA DRUŽSTEVNÍ JANA ŠVERMY NÁKLADNÍ ŽIŽKOVA DVOŘÁKOVA JIRÁSKOVA POD HORKOU HARANTOVA KAPLÍŘOVA SMETANOVA HRNČÍŘSKÁ

Z technických důvodů dochází v okrsku č. 5 ke změně volební místnosti. Volební místnost, původně umístěna v budově kina SATURN v ulici Jana Švermy 897, Mnichovo Hradiště, bude přesunuta do objektu Domu s pečovatelskou službou v ulici Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště.

INFORMACE O REGISTRACI KANDIDÁTNÍCH LISTIN:

Dne 1. 9. 2017 Krajský úřad Středočeského kraje zaregistroval celkem 26 kandidátních listin podaných pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Středočeském volebním kraji. Seznam politických stran a politických hnutí a Registr kandidátů naleznete na webových stránkách www.kr-stredocesky.cz.

Dne 5. 9. 2017 vylosovala Státní volební komise čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 13. října 2017 do 14.00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže).

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří umožní voliči po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 5.10.2017.

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16:00 hod.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se nevybírá správní poplatek.

Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou výhradně adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. (viz formulář níže).

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.

Státní volební komise na svém 141. jednání dne 5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, Středočeský kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.

Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl prezidentem republiky vyhlášen na pátek 20. října a sobotu 21. října.

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Bc. Marcela Dražilová, tel. 326 776 7302017.

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

Stanovení počtu členů OVK a sídel OVK