Formuláře

Životní prostředí

Žádost o vydání souhrnného vyjádření
Žádost o vydání souhrnného vyjádření

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska

Žádost o vydání závazného stanoviska - umístění
Žádost o vydání závazného stanoviska - užívání

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění pozemku
Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění pozemku

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP
Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení odchylného postupu - odlov kormorána velkého

Ochrana zemědělského půdního fondu

Žádost o vydání souhlasu odnětí zem. půdy ZPF
Žádost o vydání souhlasu odnětí zem. půdy ZPF

Žádost o vyjádření k návrhu tras
Žádost o vyjádření k návrhu tras

Myslivost, lesní hospodářství a rybářství

Plán chovu a lovu pro zvěř se spárkatou
Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou
Plán lovu ostatních druhů zvěře
Plán péče o zvěř
Plán společných lovů zvěře
Plán počtu loveckých psů
Výsledky sčítání zvěře
Měsíční hlášení o plnění plánu lovu

Roční výkaz Mze ČR o hospodaření na lesních pozemcích
Lesní hospodářská evidence
Oznámení o výkonu činnosti OLH
Oznámení o sběru semen, odběru rostlin nebo sadebního materiálu

Návrh na ustanovení lesní stráže
Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře
Návrh na ustanovení myslivecké stráže
Návrh na ustanovení rybářské stráže

Žádost o dělení lesního pozemku
Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL
Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu
Žádost pochybnost prohlášení pozemků za les
Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění
Žádost stavba do 50m od lesa
Žádost těžba v porostech do 80 let

Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání rybářského lístku