Formuláře

Žádost o vyjádření k existenci sítí (e-UtilityReport)

Památková péče

Žádost o vydání závazného stanoviska
Žádost o vydání závazného stanoviska

Silniční hospodářství - silniční správní úřad

Žádost o povolení napojení nemovitosti (pozemku) na PK
Žádost o povolení napojení nemovitosti (pozemku) na PK

Žádost o povolení napojení pozemní komunikace na PK
Žádost o povolení napojení pozemní komunikace na PK

Žádost o stanovení dopravního značení
Žádost o stanovení dopravního značení

Žádost o povolení výjimky z místní úpravy provozu na PK
Žádost o povolení výjimky z místní úpravy provozu na PK

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy

Uložení sítí
Uložení sítí

Umístění zaříz., mater., kontejneru, lešení a povol. uzavírky
Umístění zaříz., mater., kontejneru, lešení a povol. uzavírky

Staveb. práce, sport., kultur., náboženských, zábavních akcí
Staveb. práce, sport., kultur., náboženských, zábavních akcí

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa
Zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Uložení sítí
Uložení sítí

Umístění zaříz., mater., kontejneru, lešení a povol. uzavírky
Umístění zaříz., mater., kontejneru, lešení a povol. uzavírky

Staveb. práce, sport., kultur., náboženských, zábavních akcí
Staveb. práce, sport., kultur., náboženských, zábavních akcí

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa
Zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Silniční hospodářství - speciální stavební úřad

Formuláře Ministerstva pro místní rozvoj(žádost o stavební povolení, oznámení o užívání stavby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu, ohlášení stavby)

Návrh na kolaudaci stavby (stavby povolené před 1.1.2007)

Návrh na kolaudaci stavby (stavby povolené před 1.1.2007)

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o vyjádření

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Oznámení o užívání stavby vodního díla

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla