Úřady - správní orgány (obecní, městské, krajské, finanční úřady, soudy, exekutoři, atd.) zasílají důležité písemnosti osobám do vlastních rukou na adresu trvalého pobytu, která je uvedena v evidenci obyvatel, nebo na adresu pro doručování. Jedná se o obálky s pruhem. Pokud adresát nebyl zastižen, písemnost se uloží u České pošty nebo u orgánu, který ji vyhotovil.

Do domovní schránky adresáta nebo na jiné vhodné místo se vloží oznámení o neúspěšném doručení písemnosti, aby si mohl adresát písemnost vyzvednout. Součástí oznámení je i adresa orgánu, který písemnost odesílá, a poučení o právních následcích nepřevzetí písemnosti.

Jestliže si adresát uloženou písemnost do 10 dnů nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, jedná se o tzv. fikci doručení.
Zákony samozřejmě řeší i překážky při doručování a jiné možnosti doručování.