Navazujeme na předchozí informace ke stavbě vodovodu č. 1 ze dne 17.03.2017, č. 2 ze dne 27.09.2017 a č. 3 ze dne 13.11.2017 a zájemcům o vodovodní přípojku oznamujeme, že

Územní souhlas pro stavbu vodovodních přípojek, vydaný MěÚ Mnichovo Hradiště, oddělením stavební úřad dne 17.01.2018 pod č.j: MH-VŽP/490/2018-2-Pi, nabyl účinnosti dne 18.01.2018.

Stavba obsahuje výstavbu vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v Dobré Vodě a ve Lhoticích. Přípojky budou postupně napojovány na jednotlivé nové uliční řady DN 100 a DN 80 po jejich kolaudaci, která se předpokládá v 02-03/2018. Vodovodní přípojky budou z trub HDPE v profilu 32 x 3,0 mm. Podsyp i obsyp potrubí bude proveden z jemného štěrkopískového materiálu. Potrubí vedené napříč v komunikacích bude uloženo do příslušné chráničky (DN 50).

Územní souhlas, viz příloha 1, nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli (městu), platí 2 roky ode dne jeho vydání a vlastníkům nemovitostí umožňuje realizaci vodovodních přípojek po zmíněné kolaudaci uličních řadů.

Územní souhlas platí pouze pro žadatele o vodovodní přípojku, kteří jsou uvedeni v rozdělovníku Vyrozumění o účinnosti územního souhlasu, viz příloha 2. O územní souhlas na zbylé vodovodní přípojky město požádá během I. Q. 2018.

Ing. Miloš Krůfa, odbor IKH

Přílohy:

Územní souhlas ze dne 17.01.2018

Vyrozumění o účinnosti územního souhlasu ze dne 18.01.2018