Nadační fond  ŠKODA AUTO za podpory Nadace pro rozvoj občanské společnosti vyhlásil grantovou výzvu k podpoře občanské společnosti v okrese Mladá Boleslav. Je zaměřená na rozvoj komunitního života prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů.

Cílem je motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života k rozvoji zejména vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb, sportovního vyžití.

Kdo může o podporu žádat:
spolek (např. skaut, pionýr, dobrovolní hasiči, atd.); obecně prospěšná společnost; účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb; ústav; příspěvková organizace (např. DDM); nadace a nadační fondy; školy a školská zařízení ve vztahu k rozvoji mimoškolních vzdělávacích nebo sportovních aktivit

Příklady podporovaných projektů:
pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích) za účelem posílení sousedských vztahů, budování důvěry, oživení veřejného prostoru, ochrany a rozvoje místních tradic a dědictví; podpora občanské spolkové vybavenosti (komunitní centra, apod.); dobrovolnické aktivity ve městě a obcích; podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí; rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.) pro různé věkové a zájmové skupiny ve vztahu k regionu a jeho specifikům; návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek; ochrana a rozvoj místního kulturního života, založení nových a obnova stávajících tradic, oživení zapomenutých míst a míst pamětí; revitalizace veřejné zeleně, zahrad, zákoutí (např. komunitní zahrady); podpora mezigeneračního soužití

Maximální výše podpory není stanovena, spolufinancování z jiných zdrojů je vítané, ale není povinné, projek musí být zrealizován do konce roku 2019. 

Žádost je nutné podat do 12. 6. 2019. Více informací, vč. pravidel výzvy a formuláře žádosti je zde: https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantova-vyzva-obcanska-spolecnost/.

Své záměry můžete konzultovat s manažerkou program (Dagmar Sladká, manažerka firemních fondů, telefon: 227 217 212, e-mail: grantyskoda@nros.cz). Případně vám můžeme poradit i na městském úřadě (Martina Kulíková, martina.kulikova@mnhradiste.cz).